Další aktivity nabízeny pouze v odpoledních hodinách od 16:00 hod., po sloučení dětí do jedné třídy před rozchodem domů.

 

Další aktivity mimo ŠVP

Plaváni-Plavecká škola Neratovice
Saunováni– listopad-únor
Zvoneček: M.Nováková
Veselé foukání, zdravé dýchaní: Mgr. Kriegerová
Jóga pro děti a Míčková automasáž: PhDr. H. Dvořáková
Papoušek=logopedická pece: PhDr. H. Dvořáková

Cvičeni grafomotoriky ,,Předškoláček“, speciální pedagog PhDr. H. Dvořáková
se s dětmi věnuje činnostem, které jsou zaměřeny na: správný uchop psacího náčiní, správné sezeni, správné a zdravé dýchaní, rozvoj komunikačních dovednosti, rozvoj zrakové a sluchové oblasti, rozvoj prostorové orientace, rozvoj celé osobnosti. Cílem je změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Kroužek je určen pro předškolní děti, které mají s přípravou na vstup do ZS problém .
I. Nácvik nových pohybových stereotypu– stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezeni, správné a zdravé dýchaní, uchop psacího náčiní – fix, pastelka, tužka, pero
II. Rozvoj komunikačních dovednosti – všeobecný rozvoj pojmového myšleni a řeči - správné výslovnosti a tvořeni vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).
III. Rozvoj dílci funkci v těchto oblastech:
Oblast zraková:
1. zrakové rozlišovaní
2. zraková paměť
3. vizuomotorika - proces přijmu, zpracovaní, uloženi a znovu vybaveni
informaci s možností jejich využití procesu učeni

Oblast sluchová:
1. rozvoj sluchového vnímaní
2. sluchové rozlišovaní
3. sluchová paměť
4. audiomotorika - příjem informaci sluchovou cestou a jejich zpracování
do kreslené, psané nebo verbální podoby

Oblast prostorové orientace:
Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.
Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v prací s knihou a sešitem.

Oblast intermodality:
Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímaní.
Děti s tímto oslabením mají mimo jinéproblémy s vytvářením spojení mezi zrakovými sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebuji názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze
s oporou a s vedením.
Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímaní (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena).
Souvisí tedy se schopnosti naučit se číst a psát.
Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřuji hlavně pomoci ukazovacích zájmen.

Oblast seriality:
V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činnosti za sebou – např. při oblékaní, denní hygieně…
Potíže ve škole se projevuji problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čteni, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynechávaným písmen, číslic či znamének/diakritických nebo
u početních operací/.
Výrazně zasahuje do chovaní dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

 

 IV. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezeni, kvalitní pohyblivost všech kloubu, které jsou potřebné k nácviku psaní.
V. Koncentrace pozornosti - je zaměřeni, udrženi a usměrněni pozornosti a soustředěni se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podklade a projevuji se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.
Vyber dalších aktivit sokly vytváří základ pozitivní seberealizace, zazívaní pocitu úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu
Dále jako:
-Prevence sociálně patologických jevů
-Rozvíjeni etiky a mravní výchovy,
-výchovy ke zdravému životnímu stylu
-Zaměřeni na osobnostní rozvoj a sociální chovaní děti
-Získaní dobrých pohybových dovednosti a schopnosti  
Školní rok 2019-20 Celoškolní akce

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

10.9. Schůzka rodičů
Třída Káčata – II.pavilon
/přízemí/
v 16:30 hod.

18.9. „Houbařská pohádka“
v 9:00 hod., v MŠ

16.10. „Kouzelný hrnec“
v 9:00 hod. , v MŠ

LISTOPAD  - PROSINEC

6.11. Focení – v MŠ
Oblečení není omezeno barvou

12.11. návštěva knihovny Eduarda Petišky – program: Poznávání s knížkou
téma: Příroda kolem nás
I. pavilon – nejstarší děti
13.11. – II. pavilon- “

15.11. Malá technická univerzita – 1.část
Vzdělávací projekt-tandemová lekce: Malý architekt, Stavitel mostů
V MŠ – starší děti
19.11. – první lekce plavání
20.11. – „Já písnička“ ( s ukázkou fléten)
v 9:00 hod v MŠ
25.11. Malá technická univerzita – 2.část
Vzdělávací projekt-tandemová lekce: Malý inženýr, Stavitel věží
V MŠ – starší děti

5.12. Mikuláš v MŠ
11.12. „Zvířátka slaví Vánoce“
v 9:00 hod. v MŠ
12.12. Adventní koncert v 16:00 hod.
v kostele Obrácení svatého Pavla

LEDEN - ÚNOR

13.1. návštěva knihovny Eduarda Petišky – program: Poznávání s knížkou
téma: Příroda kolem nás
I. pavilon – nejstarší děti

16.1. – II. pavilon- “

15.1. „O hodném Jankovi“
Pohádka v MŠ
divadlo Harmonika

28.1. – ukončení plavání

12.2. – „Tři přání- O zlaté rybce“
pohádka v MŠ
divadlo Krasohled

17.2. návštěva knihovny Eduarda Petišky – program: Poznávání s knížkou
téma: Pohádková zima
I. pavilon – nejstarší děti

20.2. – II. pavilon- “

 

 

Školní rok 2018-19 Celoškolní akce
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
12.9. Schůzka rodičů – 16:30 hod.
ve třídě Káčat
13.9. „Pozdravy a představování se“
8:10 hod. v MŠ
Divadlo pod čepicí
17.10. „Jak se malíř Barvička učil zpívat“
9:00 hod . v MŠ
Mgr. Lenka Hamajdová

LISTOPAD - PROSINEC

6.11. „Z vlnky ke klubíčku“- edukativní
program:
8:10 hod. I. pavilon a v 9:10 hod.
II. pavilon

7.11. Focení jednotlivce – ne zelené
oblečení- od 8: 00 hod. v MŠ

14.11. „Kouzla do školky“
8:10 hod . v MŠ

20.11. 1. lekce plavání

5.12. Mikuláš v MŠ od 09:00 hod.

13.12. Adventní koncert dětí- v kostele
Obrácení Sv.Pavla od 16:00 hod.

14.12. Nadílka v MŠ - od 10:00hod.

19.12. "Putování za šťastnou hvězdou"

v 8:10 hod. v MŠ

LEDEN - ÚNOR  2019

16.1. „Příhody psíka Kubíka
Divadlo Krasohled
9:00 hod. v MŠ

29.1.. Poslední lekce plavání

4.2. Projekt „Poznávání s knížkou“
Pohádková zima- knihovna
E.Petišky – 10:15 hod.
Nejstarší děti - I.pavilon

6.2. „Sněžibaba a čerti aneb 2 zimní
pohádky“
Divadlo Harmonika
9:00 hod . v MŠ

7.2. Projekt „Poznávání s knížkou“
Pohádková zima- knihovna
E.Petišky – 10:15 hod.
Nejstarší děti – II.pavilon

 

15.5. „Námořnická pohádka“
Divadlo Koloběžka
9:00 hod. v MŠ
Besídky
dle rozpisu na třídách

31.5. odjezd na hory
7:30 přistaven autobus u MŠ
8:00 odjezd
7.6. Příjezd z hor
9:00 hod. odjezd z hor
Předpokládaný příjezd
v 10: 30-11:00 hod.

Návštěva knihovny E.Petišky
pro nejstarší děti
10.6. I.pavilon – „Patříme do Evropy“
13.6. II.pavilon “

19.6. Loučení se školním rokem
„ O vodníku Řešátkovi“
Divadlo Harmonika v 15:30 hod.
/ atrium/
Šerpování nejstarších dětí
Šou s bublinami
Posezení u ohýnku, opékání
/školní zahrada/

Školní rok 2017-18 Celoškolní akce

ZÁŘÍ - ŘÍJEN  2017

20.9. „Zvířátka do školky“
Interaktivní vzdělávací program
8:10 hod. v MŠ
11.10. „Podzime, podzime“
Matějcová Národní divadlo
8:10 hod. v MŠ

19.10.  Fotografování v MŠ od 8:00 hod.

 LISTOPAD-PROSINEC
8.11. „Co malí medvědi o podzimu nevědí“
Divadlo Koloběžka
9:00 hod. v MŠ
14.11. 1.lekce plavání
23.11. Poznávání s knížkou: Příroda kolem nás – I.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti
29.11. Poznávání s knížkou: Příroda kolem nás – II.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti
5.12. Mikuláš v MŠ   11:30 hod.
13.12. „Jak vodník Cachtálek zachránil vánoční kapříky“
divadlo Lenčiny zpívánky
9:00 hod. v MŠ
14.12. Adventní koncert
Kostel Obrácení sv. Pavla
v 16:00 hod.

LEDEN - ÚNOR

17.1. „Finanční gramotnost“
Divadlo Pod čepicí
8:10 hod. v MŠ

22.1. Poznávání s knížkou:
Pohádková zima – I.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti
25.1. Poznávání s knížkou:
Pohádková zima– II.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti

30.1. poslední lekce plavání

14.2. „Tři přání“
Divadlo Krasohled
9:00 hod. v MŠ

BŘEZEN – DUBEN

14.3. “O zamčeném štěstí“
Divadlo Koloběžka
9:00 hod. v MŠ
15.3. Vernisáž k výstavě „Naše země
očima dětí“ -v Arnoldinově
domě – oblastní muzeum
v 16:00 hod.-Vystoupení dětí
z hudebních kroužků
21.3. Poznávání s knížkou:
Vítání jara–I.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti

22.3. Poznávání s knížkou:
Vítání jara–II.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti

10.4. „O Šípkové Růžence“ –nejstarší děti
v ZUŠ Brandýs n/L.- 10:30 hod.
11.4. „Kabaret“ – Matějcová -Národní
divadlo
8:10 hod. v MŠ
17.4. Focení celé třídy
v 8:00 hod. – ne zelené oblečení

KVĚTEN - ČERVEN

9.5. “ Pohádky o Káče“
Činoherní skupina Praha
8:10 hod. v MŠ
18.5. Odjezd na hory od MŠ v 8:00 hod.
Příjezd 25.5. k MŠ kolem 11:00 hod.
4.6. Poznávání s knížkou:
Patříme do Evropy–I.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti
5.6. Poznávání s knížkou:
Patříme do Evropy–II.pav.
knihovna E.Petišky-nejstarší děti
12.6. Návštěva u hasičů
13.6. LONY výlet za zvířátky I. pavilon
14.6. “ II.pavilon
19.6. Mirakulum - nejstarší děti
21.6. Loučení se školním rokem
Školní zahrada
15:30 hod. „Slůně Babů a spravedlivé dělení“, po ukončení divadelního představení bude následovat šerpování budoucích prvňáčků, posezení u ohně, opékání

Školní rok 2016-17 Celoškolní akce

ZÁŘÍ-ŘÍJEN
21.9. „O statečném vojáčkovi a tanečnici"
v 8:10 hod. v MŠ
divadlo Bílek
19.10. „Tři pohádky o Honzovi“
v 8:15 hod. v MŠ
divadlo Harmonika
LISTOPAD - PROSINEC
9.11. „O skřítkách usínáčkách“
v 9:00 hod. v MŠ
divadlo Koloběžka30.11. Focení dětí v MŠ1.12. „Mikulášská nadílka“
v 10:00 hod. v MŠ7.12. „ Vánoce přicházení“
v 8:10 hod. v MŠ
Matějcová . Národní divadlo15.12. Adventní koncert dětí MŠ
Kostel Obrácení sv. Pavla v 16:00 hod.

LEDEN -ÚNOR

4.1. „Prevence dopravy“
v 9:00 hod. v MŠ
(pro nejstarší děti)

18.1. „Karkulčina dobrodružství“
v 8:10 hod. v MŠ
divadlo Bílek
31.1. poslední lekce plavání

1.2. „ O porouchaném robotovi“
v 9:00 hod. v MŠ
divadlo Koloběžka

Výstava dětských prací „Děti dětem“
8.2.2017 v 16:00 hod. vernisáž
v oblastním muzeu Praha-východ /Arnoldinský dům /.
Úvodem vystoupí děti z hudebních kroužků.

Vstupné: plyšová hračka
Po ukončení akce budou hračky předány místnímu hasičskému sboru
Pomůžete utišit bolest dětí při havárii, požáru, apod.

28.2.  v MŠ - vzdělávací projekt "Poznej svého psa"

v  8:30 hod. I pavilon,  v  9:30 hod. II. pavilon

BŘEZEN - DUBEN

2.3. Návštěva hasičů
v 9:30 hod.

14.3. ZUŠ – operka “ Červená Karkulka“
v 10:30 hod.
jen nejstarší děti

15.3. „O dvou hladových čertech“
divadlo: Činoherní skupina
v 8:10 hod. v MŠ

21.3. program č. 4 Canisterapie
v 8:30 hod. – I.pav. v MŠ
v 9:30 hod. – II.pav. v MŠ

5.4. Fotografování třídy od 8:00 hod.
/ne zelené oblečení!/

19.4. „Šel tudy, měl dudy“
V 9:00 hod. v MŠ

KVĚTEN - ČERVEN

9.5. Lony : koně a statek, Kozovazy
v 8:30 hod. od MŠ – II.pavilon
návrat na oběd
10.5. Lony – I.pavilon

17.5. pohádka“Školička víly Pohádky“
v 9:00 hod. v MŠ

26.5. odjezd na hory v 8:00 hod. od MŠ
Naložení zavazadel od 7:30 hod.
Prosíme tatínky s pomocí naložení
školních pomůcek
2.6. návrat z hor v 10:30 – 11:00 hod.
Prosíme tatínky s pomocí vyložení
školních pomůcek

7.6. Templ – Mladá Boleslav
Vzdělávací program Pravěk – doba
kamenná, pravěké rituály, lov, hra na
archeology
pouze pro nejstarší děti
odjezd v 8:00 hod. od MŠ, příjezd na oběd

22.6. Loučení se školním rokem
v 15:30 hod. „Pohádka o písničce“
Šerpování budoucích prvňáčků
Opékání, posezení u ohně

Školní rok 2015 - 16  Celoškolní akce

Září-Říjen

23.9. „O šaškovi“
v 8:10 hod. v MŠ
Bílek

12.10. "DISCO AFRO SHOW"

v 9:00 hod. v MŠ

14.10. „O rybáři a rybce“
v 8:10 hod. v MŠ
Činoherní skupina

26.10. Fotografování dětí
v MŠ od 8:00 hod.

ne zelené oblečení

Listopad-prosinec

18.11. „Trampoty čerta Huberta“
v 9:10 hod. od MŠ
divadlo Koloběžka

24.11. 1.lekce plavání

2.12. „Sněžibaba a čert aneb 2 zimní
pohádky“
v MŠ od 8:15 hod.
divadlo Harmonika
4.12. Mikuláš v MŠ – nadílka
v 10:00 hod.
9.12. Adventní koncert dětí
v 16:00 hod. kostel Obrácení svatého
Pavla

16.12. Vánoce v MŠ- vánoční těšení
a nadílka v jednotlivých třídách

Leden-únor

15.1. Návštěva ZŠ Na Výsluní-ukázka vyuky-pouze pro nejstarší děti

20.1. „Pohádky kouzelného mlýnku“
Činoherní skupina Praha
v MŠ v 8:10 hod.

26.1. poslední lekce plavání

1.-5.2. Jarní prázdniny

10.2. „Já písnička“ s ukázkou fléten
Jan Pantík
v MŠ v 8:10 hod.

Březen-duben

10.3. Den otevřených dveří

10.3. Vernisáž k výstavě „Objevený svět“
Oblastní muzeum v Brandýse nad
Labem
Vystoupení dětí, výstava výtvarných
prací dětí

23.3. „V malovaném vajíčku přinášíme
písničku“ v 8:10 hod. v MŠ
Matějcová- Národní divadlo

21.4. focení celé třídy
/ ne zelené oblečení/

28.4. „Na návštěvě u Broučků“
V 9:00 hod. v MŠ
Divadlo Koloběžka

Květen-červen
11.5. „Maminčin svátek“- zrušeno pro nemoc
v 9:00 hod. v MŠ
divadlo Úsměv

25.5. Karel IV.-700 let narození
v 9:00 hod. v MŠ
divadlo Po čepicí

27.5. odjezd na hory
v 8:00 hod. od MŠ
3.6. příjezd z hor
v 10:30 hod. k MŠ
prosíme tatínky, aby pomohli
s naložením a vyložením pomůcek
a hraček z MŠ

23.6. Loučení se školním rokem:
v 15:30 „Hrajeme si a zpíváme celý den“ - Matějcová – Nár. divadlo
po divadle šerpování školáků
opékání, posezení

Školní rok 2014 - 15  Celoškolní akceZARI-RIJEN

17.9.     O bubacich a hastrmanech
Divadlo AGNES
v 8:15 hod. v MS
15.10.    Podzime, podzime
v 8:10 hod. v MS
Matejcova ( stat.opera Praha )

20.10. Foceni ( v MS)

22.10. Dopravni vychova (v MS)

30.10.  Sokolnicka ukazka:
Cviceni dravcu
Ondrej Semecky
V 10:00 hod. v MS - zahrada

LISTOPAD -PROSINEC

18.11.   zahajeni plaveckeho vycviku
(9 lekci – kazde utery)
odjezd   v 9:00 hod.
19.11.    Pernikova chaloupka
v 8:10 hod. v MS
Helligerova
26.11.  Jak se podzim strida s zimou, aneb
tesime se na Vanoce
Olga Novotna a Robert Fuchs
(Nar.divadlo)
v  9:00 hod. v MS

3.12. Mikulas v MS ( s certem)
v 11:00 hod. s nadilkou
10.12. Putovani za stastnou hvezdou
V 8:10 hod. v MS
Bilek - loutky
16.12.Adventni koncert v kostele Obraceni
sv.Pavla v 16.00 hod.
17.12. Vanocni nadilka v MS

Leden – Unor

8.1.  Horolezectvi a laska k horam- prelozeno na 12.2.
p.Fojtik – pro nejstarsi deti
10:00 hod. v MS

14.1. „Na hrade strasi“
v 9:00 hod. v MS
Lenciny zpivanky

19.1. v 10:00 hod.

Navsteva ZS - ucast pri vyuce - nejstarsi deti

21.1.  „Kabaret“
v 8:10 hod. v MS
Matejcova /Narodni divadlo /

27.1.  posledni lekce plavani

11.2.         „Pohadka o lisce“-zmena: "O neposlusnych telatkach"
v 8:10 hod.  v MS
Bilek – loutky a marionety

Brezen-Duben

4.3.   „Zviratka do skolky“
V 8:10 hod. v MS
Stovickovi

23.3. FOTO na zaver roku
v 8:00 hod. v MS
ne zelene obleceni

26.3.  Vernisaz k vystave
„Pestrobarevny svet“
v 16:00 hod. oblastni muzeum
vystoupi deti z hudebnich krouzku

2.,3.4.  Velikonocni prazdniny
2.4.      Den otevrenych dveri pred zapisem
do MS

8.4.         „Velikonocni pohadka“
v 9:00 hod.  v MS
divadlo Kolobezka

15.4. navsteva u hasicu

Kveten-Cerven

6.5.   „O vodniku Resatkovi“
v 8:15 hod. v MS
Divadlo Harmonika

10.5. Odjezd na hory
v 8:00 hod. od MS
autobus pristaven v 7:30 hod.

16.5.  Prijezd z hor k MS
v 10:30 – 11:00 hod.
/podle provozu/

1.6.  „Drak a rozpustila princezna“
v 9:00 hod. v MS
Lenciny zpivanky

18.6.    Louceni se skolnim rokem
v 16:00 hod. Rozmarna putovani
Cinoherni skupina Praha
Serpovani budoucich skolaku
Posezeni u ohne-opekani

 

Školni rok 2013-14 Celoškolni akce11.9. Schuzka pro rodice – v 16:00 hod.
II.pavilon, prizemi – trida: Kacatka

18.9. „Karkulcina dobrodruzstvi“
v 8:10 hod. v MS
Bilek

Setkani s myslivci – enviromentalni
program pro nejstarsi deti
Termin bude upresnen

3.10. Planetarium: Anicka a Nebestanek-podzimni /vzdelavaci program pro nejstarsi deti/

odjezd od MS v 8:00 hod.

9.10. „Jak se dracek dostal nad oblacek“-pro nemoc presunuto na 21.10.
V 9:00 hod. v MS
Divadlo Palecek

8.11. Foceni deti v MS
obleceni neni omezeno barvou

13.11. „Pohadka o lisce“
v 8:10 hod. v MS

19.11. 1.lekce plavani
odjezd v 9:00 hod, navrat na obed

5.12.  Mikulas v MS – nadilka

11.12. „Gloria“
8:15 hod. v MS
Divadlo v kufru

12.12.  Vanocni koncert deti
Od 16:00 hod.  –
kostel Obraceni sv.Pavla

8. 1. „ Pohadky o Kace“
8:10 hod. v MS
Cinoherni skupina Jany  Klatovske

16.1. Navsteva ZS Na Vysluni
Nejstarsi deti

19.2. Templ Mlada Boleslav - Putovani za poznanim: vzdelavaci projekt pro nejstarsi deti

Stredovek-Doba hradu a rytiru ( 90,-Kc + autobus)

26. 2. „Ja pisnicka“ s ukazkou fleten

8:15 hod. v MS
Jan Pantik

27.2. Pes, pritel cloveka - prevence urazu

v MS

4.3. „ Den otevrenych dveri“
3.-7.3. Jarni prazdniny

19.3. „Zviratka v hudbe“
Koncert v MS
Zpiva a slovem provazi Olga Novotna,
na klavir hraje Robert Fuchs
(Narodni opera)

19. -20.3.  zapis do MS

26. 3. „Pohadky nasi vesnice“
v 8:10 hod. v MS
Cinoherni skupina Jany Klatovske

10.4.  Vernisaz k vystave „Kouzelne
obrazky“
v 16: hod v Arnoldinove dome
Vystoupi deti z hudebnich krouzku

16.4.   „Jezinky Bezinky aneb 3 pohadky
O Smolickovi“
v 9:00 hod. v MS
Divadlo ELF

29.4.  Foceni v MS – ne zelene obleceni

7.5. Vesely klaun Pepino a spousta - zruseno pro nemoc

prekvapeni               v 9:00 hod. v MS

30.5.    Odjezd na hory od MS

v 8:00 hod.             (rodice privedou deti k autobusu)

6.6.     prijezd z hor k MS

v  10:30 hod            (rodice si vyzvednou deti u autobusu)

11.6.   Setkani s myslivci

Vzdelavaci program pro nejstarsi deti

19. 6. Louceni se skolnim rokem

Lidova pisnicka           v 15:45 hod.  atrium – skolni zahrada

Serpovani budoucich prvnacku

Pro zajemce mimo program MS posezeni u ohne, opekani

Skolni rok 2012-13 Celoskolni akce
 19.9. Houbarska pohadka
divadlo Kolobezka
v 9:00 hod. v budove MS  
10.10.   Pernikova pohadka
Lida Helligerova
v 8:30 hod. v budove MS
6.11. FOTO - darkove baleni
13.11. prvni lekce plavani
14.11. pohadka v MS
Jajinek  v 8:15 hod.
28.11. Canisterapie - SIRIUS Trebic
29.11.   "     pro nemoc prelozeno
 5.12. Mikulas v MS
12.12. pohadka v MS
Vanocni pribeh v 9:00 hod.
13.12. Vystava vytvarnych praci deti
zamek- Rytirsky sal v 15:45 hod.

Vanocni koncert
zamecka kaple  v  16:00 hod.

16.1.   navsteva ZS Na Vysluni
ucast na vyucovaci hodine
– nejstarsi deti
23.1. divadlo Harmonika :
„Kouzelny hrnec“
v 9:00 hod. v MS29.1. posledni lekce plavani

1.2.  Pololetni prazdniny
6.2. divadlo Palecek:
„Vesela zimni pohadka“
v 9:00 hod. v MS

pro nemoc presunuto na 11.2. 2013
25.2.- 1.3.  Jarni prazdniny

 12.3. Den otevrenych dveri
19.3. Policie CR v MS
v 10:00 hod.
(pro nejstarsi deti)
27.3. „Kraluv kejklir“  pohadka v MS
Divadlo v kufru  v 8:15 hod.

Slavime 25.let MS
 3.4. „V malovanem vajicku prinasime
pisnicku“ pohadka v MS
Matejkova v 8:10 hod.
4.4. Vernisaz k vystave „Svet je jako
pohadka“   Arnoldinuv dum ( oblastni
muzeum) v 16:00 hod.
deti z hud. krouzku vystoupeni
vystava praci nasich deti bude trvat do 14.4.
17.4. Vystoupeni vsech deti v kine
v Brandyse nad  Labem v 16:00 hod.
Porad venovany 25.vyroci MS
24.4. „Na tom nasem dvore“ pohadka v MS
Divadlo Kolobezka v 9:00 hod.

17.5. Foceni na zaver skolniho roku
cela trida  -   ne zelene obleceni
2
2.5. Na kole i pres pole
v 9:00 hod. pohadka v MS
28.5. Den deti
v 9:00 hod. v MS
7.6. Odjezd na hory v 8:00 hod.
od MS
14.6. prijezd z hor k MS
v 11:00 hod.
19.6. MIRAKULUM
Zabavne-naucny park v Milovicich
Lesni pedagogika
Vylet pro nejstarsi deti-info na tridach
20.6. Louceni se skolnim rokem
15:30 hod. Pohadka o pisnicce
16:00 hod. serpovani nastavajicich
prvnacku , posezeni u ohne, opekani

Skolni rok 2011-12- Celoskolni akce

  08.09. – Schuzka pro rodice
trida Kacat v 16:00 hod.


14.09.     Cukrarske TINTILIMINTILI
divadlo Kuzle
v 9:00 hod v MS
 11.10.  Policie - pro predskolni deti (8:00 hod. I.pavilon, 9:00 hod. II.pavilon)
12.10.    Krakonosova spadle listi
divadlo Usmev
v 8:45 hod. v MS-zmena programu
Vice foto z louceni se skolnim rokem 2010-11 naleznete na:

https://msumedvidku.rajce.idnes.cz/ahoj_skolko_22.6._2011/

 

15.11. prvni lekce plavani
Neratovice – 10 lekci

16.11. Tri prasatka
v 8.45 hod v MS
5.12.  Mikulas v MS
nadilka

12.12. zamek Brandys n/L.
vystava vytvarnych praci-Rytirsky sal
od 15:30 hod.
Vanocni koncert – kaple
v 16:00 hod.

14.12. O vile Zlomysline
v 8:10 hod. v MS
 15.12. Vanocni nadilka v MS    
 
    11.1. Pohadka plna not, aneb ptejte se lina
blizko mlyna
v 9:00 hod. v MS
18.1. - Navsteva ZS Na Vysluni - nejstarsi deti(pro spalove onemocneni v ZS prelozeno na 10.2.)

24.1. posledni lekce plavani

31.1.  zaciname saunovat

20.-26.2. Jarni prazdniny

27.2.   Jak vyzrat nad bacily
divadlo Kolobezka
v 9:00 hod. v MS

1.3.  vernisaz k vystave detskych praci
pod nazvem
„V oblacich a pod oblaky“
v 16:00 hod., v oblastnim muzeu –
„Arnoldinuv dum“
vystoupi deti   z hudebnich krouzku
vystava potrva do 11.3
13.3. Vzdelavaci program pod nazvem
Stredovek: Doba hradu a rytiru +
psani brkem, pecete
Templ-Mlada Boleslav-nejstarsi deti
         Odjezd v 8:15 hod., prijezd 12.45 hod.

14.3. Zabak ZAK v 9:00 hod
pohadka v MS

4.4.  Verubaba Kolobajzna slavi
velikonoce   v 9:00 hod.
pohadka v MS

25.4. Foceni v originalnich reprezentacnich fotbalovych dresech vcetne originalnich doplnku

Akce je tematicky zamerena na ME ve fotbale EURO 2012, pripravil Xvision s.r.o.

Rodice mohou podle zajmu fotografie odkoupit ( info na nastenkach v MS)
Putovani za poznanim  - STREDOVEK –  DOBA HRADU A RYTIRU

• zivot na stredovekem hradu
• rytiri a jejich zbroj
• zkouseni rytirske zbroje
• vybarvovani slechtickych erbu podle vzoru
• jak se valcilo ve stredoveku – vyroba vojenskeho praporu
• jak se lide odivali aneb stredoveka modni prehlidka
• psani husim brkem
• peceteni listin (ukazka)

10.5. Besidka - Stenatka
15.5. Besidka - Krtecci
16.5. Besidka - Mysicky
16.5.  Ptaci svatba
Lida Helligerova
v 8:30 hod., v MS

21.5.   v 15:30 hod. Tanecky-besidka
22.5.   FOTO cele tridy
foceni na pamatku
( ne zelene obleceni)
25.5. odjezd na hory v 8:00 hod.
od MS
1.6.  prijezd k MS  z hor
v 10:30 hod.
14.6.  Besidka - Kacatka
20.6.  Louceni se skolnim rokem
Cary mary pani Lary, Curbesajda
v 15:30 hod. zahradni divadlo
v 16:00 hod. serpovani budoucich
prvnacku
opekani a posezeni s rodici

 

 

Skolni rok 2010-11

Plavecky vycvik/Neratovice – od 23.11./,
pobyt deti na horach /Chata Hajenka, Cerny Dul, Krkonose,
vystavu vytvarnych praci  nazvanou: „Z lesa zpatky do zahradky“
v Arnoldinovskem dome, kterou uvadel svym vystoupenim
Zvonecek , Harmonicky a klavesy
vanocni koncert v kapli a
vystavu vyt.praci deti v rytirskem sale /zamek/,
navsteva hasicu nacvik evakuace pri pozaru
navstevy pamatek ve meste
louceni se skolnim rokem-serpovani budoucich prvnacku
( s rodici)
besidky na tridach pro rodice,
tridni vylety,
navstevy oblastniho  muzea v Brandyse n/L.,
navstevy galerie Cruz,
Vanoce v MS,
Mikulasskou nadilku  (s moznosti ucasti rodicu a sourozencu)  ,
navsteva ZS Na Vysluni, Kostelecka ul., Brandys n/L., pro nejstarsi
deti ukazkove hodiny bez ucasti skolnich deti,
vystoupeni tanecniho krouzku pro rodice,
vystoupeni krouzku aerobiku
fotografovani jako upominku,
fotografovani tridy,
Den otevrenych dveri,
Semecky-Sokolnicka ukazka:cviceni dravcu
Alena Balcarova: Poznej sveho psa
Navsteva svickarny
ZOO Troja
Navsteva Narodniho muzea
Ustav pro hospodarskou upravu lesu-pasmo pro deti - muzeum
10 divadelnich predstaveni   v MS:
Cervena Karkulka
Princezna a drak
Hrajeme si a zpivame cely den
Popletena zimni pohadka
Uspavacky
Cirkus Tornado
Pohadka o hledani jara
Drak a rozpustila princezna
Prazska povest – O nestastnem staviteli
Putovani zaka Nezbedy

Skolni rok 2009-10
Plavecky vycvik/Neratovice – od 24.11./,
pobyt deti na horach /Chata METAZ v Jizerskych horach
vystavu vytvarnych praci
v Arnoldinovskem dome, kterou uvadel svym vystoupenim
Zvonecek , Harmonicky
vanocni koncert v kapli a
vystavu vyt.praci deti v rytirskem sale /zamek/,
navsteva hasicu nacvik evakuace pri pozaru
navstevy pamatek ve meste
vystava Kocek- Stacionar stara Boleslav
louceni se skolnim rokem-serpovani budoucich prvnacku
( s rodici)
besidky na tridach pro rodice,
tridni vylety,
navstevy oblastniho  muzea v Brandyse n/L.,
navstevy galerie Cruz,
Vanoce v MS,
Mikulasskou nadilku  (s moznosti ucasti rodicu a sourozencu)  ,
navsteva ZS Na Vysluni, Kostelecka ul., Brandys n/L., pro nejstarsi
deti ukazkove hodiny bez ucasti skolnich deti,
vystoupeni tanecniho krouzku pro rodice,
vystoupeni krouzku aerobiku
fotografovani jako upominku,
fotografovani tridy,
Den otevrenych dveri
Ustav pro hospodarskou upravu lesu-vzdelavaci projekt pro deti- les Stara Boleslav
10 divadelnich predstaveni   v MS:
Jupi-skolka a skola zacina, mame svuj velky den
(na kamarady se mohu vzdy spolehnout)
Namornicka pohadka
Broucci v zime
Halekal a jeho sou
Sasek a cert
Klauni a pudlici
Velikonoce a kouzelny dedecek
O hodnem Jankovi a linem Vaskovi
Smejeme se s Jirim Halekalem
Lidova pisnicka-Na louce kyticka
(Lida Helligerova)
 Skolni rok  2008-09
Plavecky vycvik/Neratovice – od 18.11./,
pobyt deti na horach /Albrechtice v Jizerskych horach
vystavu vytvarnych praci  nazvanou: „Tuzky, stetce, barvicky-me sikovne rucicky“
v Arnoldinovskem dome, kterou uvadel svym vystoupenim
Zvonecek , Harmonicky
Navsteva muzea /Mlada Boleslav/: vzdelavaci program: Stredovek, Pravek
vanocni koncert v kapli a
vystavu vyt.praci deti v rytirskem sale /zamek/,
navsteva hasicu
navsteva policieCR  v MS
Projekt . Na kolo s prilbou
navstevy pamatek ve meste

louceni se skolnim rokem-serpovani budoucich prvnacku
( s rodici)
besidky na tridach pro rodice,
tridni vylety,
navstevy oblastniho  muzea v Brandyse n/L.,
navstevy galerie Cruz,
Vanoce v MS,
Mikulasskou nadilku  (s moznosti ucasti rodicu a sourozencu)  ,
navsteva ZS Na Vysluni, Kostelecka ul., Brandys n/L., pro nejstarsi
deti ukazkove hodiny bez ucasti skolnich deti,
vystoupeni tanecniho krouzku pro rodice,
fotografovani jako upominku,
fotografovani tridy,
Den otevrenych dveri
14 divadelnich predstaveni   v MS:
Karkulcina dobrodruzstvi
Halekal a jeho sou
Klauni a pudlici
Krejcik Honza – Cesta do Zaplatovic
Vypraveni kouzelnych balonku
O nafoukane princezne Karolince a take o tom, jak
„kouzelne noticky a pisnicky dokazi vylecit i velmi rozmazlenou,
princeznu“
O rozbitem robotovi
Navratil-Bublinkova sou
Pohadky o Kace
Hanicka a Honzik slavi velikonoce
Na tom nasem dvore
Lenciny zpivanky-princ a les
Tucnakuv vylet
Pisnicky papouska Butala

Skolni rok   2007-08
Plavecky vycvik/Neratovice – od 13.11.
pobyt deti na horach /Cerny Dul/
vystavu vytvarnych praci
v Arnoldinovskem dome, kterou uvadel svym vystoupenim
Zvonecek  pod nazvem. „Kouzelny svet deti“
navsteva muzea Podebrady: Jak se tocil „Fanfarum“ a jine pohadky
vanocni koncert v kapli a
vystavu vyt.praci deti v rytirskem sale /zamek/,
navstevy pamatek ve meste
louceni se skolnim rokem-serpovani budoucich prvnacku
( s rodici)
besidky na tridach pro rodice,
tridni vylety,
navstevy oblastniho  muzea v Brandyse n/L.,
navstevy galerie Cruz,
Vanoce v MS,
Mikulasskou nadilku  (s moznosti ucasti rodicu a sourozencu)  ,
navsteva ZS Na Vysluni, Kostelecka ul., Brandys n/L., pro nejstarsi
deti ukazkove hodiny bez ucasti skolnich deti,
vystoupeni tanecniho krouzku pro rodice,
fotografovani s kamaradem, rodinnym prislusnikem,
fotografovani tridy,
Den otevrenych dveri
10 divadelnich predstaveni   v MS:
O neposlusnych telatkach
Zelena pohadka
Trampoty certa Huberta
Prazske marionety
Navratilova-kouzelnik
Marek-artista
Jezibaba Kolobejda slavi velikonoce
O hodnem drevorubci
Upir Krejci
Hura na prazdniny