Klub rodičů

Milí rodiče a blízcí předškoláků,
rádi bychom Vás pozvali do Klubu rodin předškoláků. Jeho náplní budou odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí  v MŠ.

Cílem je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včassné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětrí na základní školu.

Rádi bychom pro vás zorganizovali odborně zaměřená tematická setkávání za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.Setkání klubu se budou odehrávat vždy jedenkrát do měsíce (respektive desetkrát po dobu jednoho školního roku) v odpoledních hodinách (od 16.00 do 18.00). Nejen že společně probereme jednotlivé oblasti školní zralosti, ale také se vzájemně seznámíme s možnostmi primárního školství. Pozveme mezi nás dle Vašeho zájmu i učitele prvních tříd z našeho města, asistenta pedagoga či rodiče nynějších prvňáčků, rodiče dětí, které měly odklad a navštěvovaly přípravnou třídu, taktéž i externí speciální pedagogy, kteří se zabývají diagnostikou školní zralosti.
Každé setkání bude koncipováno jako příjemné setkání, kde si můžete kromě kávy či čaje navzájem předat své zkušenosti a také, kde hravou a nenásilnou formou probereme, jak podpořit vývoj dítěte, aby úspěšně zvládlo přechod na Vámi vybranou školu.

Škola využije pro školní rok 2017-18 podpory formou šablony

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Naše spolupráce vychází ze tří základních pilířů
1. Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv.
2. Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování.
3. Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.

Při spolupráci uplatňujeme následující desatero

1. Respektujeme úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.
2. Zachováváme důvěrnost
Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní docházky svého dítěte. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání dětí.
3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku spolupráce, ale i v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci se školou rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.
4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. Jsme flexibilní a tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.
5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Naším úkolem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samotné.
6. Usilujeme o zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové rodiny a její přátelé.
7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která vyhovuje všem zúčastněným
Dáváme rodičům možnost, vybrat si případný termín individuálního setkání.
8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a respektujeme jinakost druhých jako základní lidské charakteristiky
Při spolupráci vycházíme ze silných stránek rodiny, respektujeme je. Každý je jiný, a tak je to správně.
9. Spolupracujeme v případě potřeby s dalšími institucemi, které jsou pro rodinu důležité
Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi.
10. Jsme při naší spolupráci trpěliví, nápadití a vytrvalí
Společně s rodinou se radujeme i z drobných úspěchů vzájemné spolupráce, vážíme si jich a průběžně je hodnotíme tak, abychom mohli společně utvářet další dílčí cíle.

I nadále budeme využívat stávající formy spolupráce.
Individuální setkání s rodinou při předávání dítěte.
Poskytování informací o životě školy prostřednictvím výstav dětských prací v prostorách mateřské školy.
Využívání informačních nástěnek, dále i prostřednictvím webových stránek školy.
Třídní schůzky.
Telefonické a emailové kontakty.
Individuální konzultace.
Společné akce pořádané školou pro rodiny i širší veřejnost (výstavy, koncerty, akce na zahradě školy atp.).

Oblasti, kterým se setkání mohou věnovat
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze a také jak je to s určením dominantní ruky a proč je to důležité.
Jakou můžeme hravou formou podpořit - zážitková část : překážková dráha pro rodiče i děti, masáž dítěte, uvědomění si hranic svého těla formou hry (obkládání postavy), hříčky pro propojení hemisfér.

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Nejen o knize Respekt a být respektován, o důležitosti láskyplné důslednosti – co se komu osvědčilo při nezvládání prohry u dítěte. Pomůže jen „člověče,nezlob se?!“.
Zážitková část: malování nálady prstovými barvami společně. (aneb proč je dobré dobře volit polohu pro malování i kresbu,jaké pomůcky volit)

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Nejen o správném řečovém vzoru, četbě a představení místní knihovny. Jak je to s logopedickou péčí a kdo ji potřebuje.
Zážitková část: cvičení mluvidel s dobrotami, sousledné obrázky, malované čtení, pantomimické hry.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Ukážeme si pomůcky pro rozvoj grafomotoriky, vysvětlíme si správný úchop,vývoj úchopu. Uvedeme si možnosti nápravy úchopu v našem regionu.
Zážitková část: procvičíme prsty a vytvoříme si v adventu anděla z drátků.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Zážitková část: Představení her pro analyticko-syntetickou metodu - rozvoj předčtenářských dovedností, rozkládání slov na slabiky, hledání rozdílů v grafických listech, slova a obrázky (první písmena ve slovech – hra na doma),opis tvarů.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Zážitková část: Tvoření pomůcek pro děti na hravé počítání. „Zápis nanečisto“.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Zážitková část: Vyplňování kruhu, co už všechno umím, trénování grafomotoriky.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Zážitková část: Sociometrická síť vztahů aneb prevence šikany mezi dětmi.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Zážitková část: Vyrábíme deník dítěte či společnou kuchařku.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Zážitková část: Summerhill ano či ne – děti jsou učiteli :).
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI