Desatero pro rodiče předškoláka

(orientační pomůcka na pomoc rodičům)

Rodiče se často ptají, co by mělo v době, kdy ukončuje svůj předškolni věk, zpravidla
zvládnout. Nabízíme rodičům k jejich zakladní orientaci ve věcech výchovy vzděláváni
dětí následující „desatero“ věku a potřebám dítěte odpovidajících znalostí a dovedností,
k jejichž osvojení by dítě mělo být v průběhu předškolního věku vedeno, ať už
v mateřské škole či v rodině. Je přirozené, běžné, standardní, že každé dítě zvládne
„desatero“ v míře a rozsahu svých individuálních možností a schopností. Jedná se tedy
pouze o orientační pomůcku, která reaguje na dotazy mnohých rodičů, zejména těch,
jejichž děti běžnou mateřskou školu nenavštěvují.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: