Koncepce školy (PDF)
Dokument  je každoročně aktualizován.

ŠVP má název „Svět kolem nás“

Byl schválen pedagogickou radou v srpnu 31.8.2017. Koncepční zaměř ŠVP reflektuje zhoršující se globální vývoj vztahu a hodnot cele lidské společnosti a s praním lepšího světa pro naše děti si klade za cil využít role MS a ve spolupráci s rodinou žádoucím způsobem vest a formovat budoucího samostatného, sebevědomého, odpovědného a moudrého člověka.

Zaklad vlastního vzdělávacího obsahu je zaměřen na rozvoj a kultivaci estetického vnímaní , cítění a prožívaní předškolních děti. Kroužky vedené kmenovými učitelkami a externími učiteli a jsou plné hrazeny rodiči.

  Nejsou součástí ŠVP . Třídní vzdělávací programy vycházejí ze Školního vzdělávacího programu .

Jsou rozděleny do vzdělávacích bloku, projektu a tvoří součást bloku Školního vzdělávacího programu

Máme nové kamarády

- Kamarádi, máme Vás rádi

- - Seznámeni s prostředím MS

- - Děti a dospěli

- - Rodina

- - Tělo a růst

- - Zdravý úsměv

- - Naše město

- - Poznáváme okolí MS

Příroda kolem nás

- Poznáváme les

- - Zahrady v našem městě

- - Pole za městem

- - Na návštěvě

- -Výlety do přírody

- - Dopravní prostředky

- -Plaveme jako rybky

- -Tradice našich předku

Pohádková zima

- -Zimní putovaní

- -Zimní sporty

- -Máme rádi zvířata

- -Voda, voda, vodička

- -S čerty nejsou žerty

- -Kouzlo Vánoc

- - Cesta za poznaným

- - Oslava Masopustu

Vítaní jara

- -Chráníme své zdraví

- -Putovaní za jarem

- - Příroda se probouzí

- - Tradice našich předku

Patříme do Evropy

- -Výlety do okolí MS

- -Týdenní pobyt na horách

- - Oslava Dne děti

- -Týden v Evropě

- -Těšíme se na prázdniny

- - Loučeni s prvňačky a se skloním rokem

Součástí ŠVP jsou dva stěžejní projekty: "Chráníme planetu"  a  "Poznávání s knížkou", které  prostupují  programem během celého školního roku.

Celý Školní vzdělávací program je poskytnut k nahlédnutí při vstupu do budov děti (bílé přihrádky)

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu (platný od 1.9.2021)

Plánovaní

-vychází z potřeb děti,

-vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a moznostem děti,

-umožňuje vytvářeni bohatých sociálních vazeb mezi dětmi různého veku,

- učí děti komunikovat (verbálně i nonverbálně), naslouchat a vnímat podněty a praní druhých

a přiměřeným způsobem projevovat vlastni názory, pocity a praní,

- učí děti toleranci, soucítění a ochotě pomoci,

- vytváří citový vztah k životnímu prostředí, využívá základy globální výchovy,

- učí děti nepodléhat honbě za penězi jako smyslu života, chrání je před negativním vlivem reklamy,

- vážit si svého zdraví a učí je se chránit vytvářením podvědomí o zdraví tělesnem i duševním,

- podporuje u děti rozvoj zdravého sebevědomí , učí je přiměřenému sebeprosazování,

- vytváří schopnost vyrovnávat se s určitou mírou stresu, s neúspěchem,

- rozviji tvořivost, flexibilitu a fantazii děti.