Předškolní dítě je okouzleno okolním světem, má spoustu energie, je zvědavé, radostné, plné zaujetí o každou činnost. V předškolním období se již upevňuji, určíte povahové rysy, které dávají tušit, jaké dítě asi bude. Děti se začínají projevovat jako individuality, začínají si uvědomovat svoji vlastni hodnotu, roste jejich sebevědomí. Učí se komunikovat, spolupracovat, prosazovat se, ubránit se, obstát ve skupin vrstevníku, a mnoha dalším dovednostem. Důvěrné, klidné a bezpečné prostředí rodiny, které především dítě vychovává a hravé, veselé a podnětné prostředí mateřské sokly, které především dítě vzdělává - tyto dvě nejdůležitější instituce v předškolním věku – zajistí dítěti harmonický a spokojený život, ve kterém se plně rozvinou všechny jeho žádoucí vlastnosti, schopnosti a dovednosti.
Při vstupu do MŠ je uplatňován adaptační režim-postupně dítě seznamovat s prostředím mateřské školy nejprve s rodiči, později bez rodičů. MS umožňuje rodičům s dětmi mladšími 3 let přístup do tříd a na zahradu, získat o škole co nejvíce informací, představit komplexní práci a postupně začleňovat nové "žáky" do kolektivu děti.
Rodiče se mohou účastnit akci MŠ i během roku:
účastnit se s mladším sourozencem divadelního představeni - 1x za měsíc
foceni v MŠ - 2x do roka
Mikulášské nadílky v MŠ
Vánočního koncertu: vánoční koledy v podání děti
Výstavy výtvarných prací (oblastní muzeum - Arnoldův dům).
Besídky na třídách
Dne otevřených dveří
Loučeni se škloním rokem - divadelní představeni, šerpování budoucích prvňáčku, posezeni u ohně, opékaní
Děti získávají poznatky prožitkem. K tomu nám pomáhají i jine subjekty.

 

Mateřská škola a jine subjekty
MŠ spolupracuje se ZŠ Na Vysluní v Kostelecké ulici, která se nachází nedaleko MŠ a kam přechází většina děti z naši mateřské školy. Talentované děti jsou vybírány do hudebních a později jazykových tříd. Rozvíjeni schopnosti děti v oblasti hudební a jazykové má tak plynuly přechod ve sklonech i mimoškolních aktivitách ZS . Vzájemná spolupráce obou škol umožňuje například dětem pobyt ve školních prostorách ještě před zápisem.
Estetická výchova je dále rozvíjena u nadaných děti v ZUŠ. MŠ navázala spolupráci s Vyšší odbornou školu a Střední zdravotnickou školou MILLS s.r.o., která se zaměřuje ve svých programech pro děti na ochranu zdraví.
MS využívá pěkných vzdělávacích programů muzea Templ v Mladé Boleslavi a spolupracuje s oblastním muzeem v Brandýse n/L., které umožňuje a finančně dotuje výstavy našich děti.
Dlouholetá spolupráce je s místními hasiči od roku 2007 s policii ČR v Brandýse n/L., od roku 2009 s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesu ve Staré Boleslavi a od roku 2011 s místními myslivci.
V rámci poznávaní města se děti seznamuji s knihovnou, podívají se do zákulisí lékárny, poznají, jak se opravuji boty a tašky, rámuji obrazy, šíji pracovní oděvy apod. (dle třídních vzdělávacích programů). S Knihovnou Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem - St.Bol.. vznikl nový společný projekt "Poznávání s knížkou", který vychází ze ŠVP "Svět kolem nás".

 

Priority a cíle MŠ vycházející ze strategického rámce MAP pro ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Je nedílnou součástí „Koncepce rozvoje mateřské školy
na období 2013-2018“
Obsah:

I. Oblast vzdělávání –čtenářská pregramotnost
II. Inkluze – společné vzdělávání
III. Kvalita vzdělávání pedagogů
IV. Komunikace a spolupráce
V. Infrastruktura pro vzdělávání dětí

 

 

I. Oblast vzdělávání:
Čtenářská pregramotnost

Současný stav:
Ve třídách vytvořeny čtenářské koutky, každý den se dětem čte, v TVP jsou zařazeny podpůrné aktivity: návštěva městské knihovny, práce s encyklopedií ,rytmizace, dramatizace,
grafomotorická cvičení, návštěva ZŠ

Do plánu zařazuje mateřská škola NTC systém učení.
Jedná se o práci se znaky, v rámci stimulace korových center pro
čtení znaků.
NTC je zkratka Nikola Tesla Centrum, kde jsou shromažďovány nejnovější poznatky
z oblasti dětské neurologie, které se staly základem k vytvoření struktury této metody

U dětí se budou sledovat a rozvíjet schopnosti ve třech základních fází
První fáze posiluje dostatečnou stimulaci vývoje synapsí:
- motorická cvičení, z nichž se pravidelně provádí: cvičení
rovnováhy, otáčení kolem osy a skákací panáci, apod.
- grafomotorika a rytmizace písní, básní, říkadel. =aktivity posilující spolupráci ruka – pusa – oko, děti také pracují se vhodnými grafickými listy, které vedou k posílení garfomotoriky.
- akomodace oka, kam spadají pravidelné chvilky s míči,létajícími talíři, či jinými házedly.
Druhá fáze vede k posílení stimulace vývoje asociálního myšlení
- abstrakce a vizualizace.
- abstraktní klasifikace a sériování.
např: zákazové značky, značky aut a vlajky států.
- asociace hudba
jde o posilování rytmického cítění a je možné zařazovat poslech etnické
hudby, či hudbu charakteristickou pro různé státy.
Třetí fáze stimuluje vývoj funkcionálního myšlení
- běžné hádanky, či hádankové příběhy.
- enigmatické hádanky, či příběhy.
- kreativní myšlení =konstruktivní činnosti, zaznamenávání příběhů obrazovou formou a práci s myšlenkovou mapou na úrovni odpovídající věku dětí.

Spolupráce s rodiči
Vést rodiče, aby dětem doma četli, pořídili dětem knihovničky
Zpětná vazba: děti nakreslí obrázek podle toho, co si z poslechu zaznamenaly do své myšlenkové mapy. Zpětně si z ní příběh přečtou nebo vytvoří svůj vlastní příběh , se kterým se podělí s dětmi ve třídě.
Dále prohlubovat spolupráci s městskou knihovnou
=dlouhodobé posilování vztahu k psané podobě jazyka.
Spolupráce se ZŠ.
V rámci spolupráce se ZŠ se uskutečňují návštěvy předškolních dětí v prvních třídách.
II. Inkluze-společné vzdělávání

Současný stav:
ŠVP pro školní rok 2016-17 počítá i s možností začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména reaguje na nutnost prevence a včasného záchytu žáků s podezřením na nutnost speciálně pedagogické podpory.
Do plánu zařazuje mateřská škola v rámci pravidelné autoevaluace vždy na konci každého kalendářního roku uvést specifikaci možného užití podpůrných opatření dle konkrétně zapsaných dětí, dle potřeby i v průběhu školního roku. Při sestavování se bude vycházet z odborných lékařských zpráv a z vlastní diagnostiky, kterou zajišťují pedagogické pracovnice ve spolupráci s PPP a SPC.
Je vypracován doporučený postup při podezření na vhodnost zařazení dítěte do skupiny dětí se speciálními potřebami.
1. Zaměřit se na projevy dítěte.
2. Kontaktovat rodiče.
3. Diagnostický rozhovor se zákonnými zástupci dítěte a komplexní posouzení jeho dosavadního vývoje, o rozhovoru je veden záznam s potvrzením o souhlasu a podpisem účastníků.
4. Doporučit vyšetření v PPP, SPC
5. Seznámení se s aktuálními lékařskými a jinými odbornými zprávami se souhlasem zákonných zástupců dítěte ( PPP, SPC, Psycholog, logoped, apod.), event.. doporučení zákonným zástupcům na odborná pracoviště v rámci diagnostického rozhovoru.
6. Podrobná speciálně pedagogická a pedagogická diagnostika pedagogických zaměstnanců mateřské školy.
7. Komplexní posouzení závěrů ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a zvolení následných podpůrných opatření.
Seznam podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v obecné rovině:
1. Úzká spolupráce se zákonnými zástupci dítěte.
2. Speciální metody, formy a postupy.
3. Speciální didaktické materiály.
4. Kompenzační pomůcky.
5. Reedukační a rehabilitační pomůcky.
6. Zařízení individuální speciálně pedagogické péče.
7. Možné zvážení služby asistenta pedagoga, osobního asistenta.
8. Další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu.

Škola má dále vypracovaná opatření od 2. stupně pro:
- Mentální postižení
- Tělesné postižení
- Zrakové postižení
- Sluchové postižení
- Vady řeči
- Autismus
- Vývojové poruchy chování
- Ohrožení vývojovými poruchami učení
III. Kvalita vzdělávání pedagogů

Současný stav
Mateřská škola má 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníků, z toho
6 s vysokoškolským vzděláním. Všichni absolvovali vzdělávací program
Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku. Každoročně navštěvují vzdělávací semináře pro učitelky mateřských škol.
Dále podle: Dlouhodobý plán rozvoje zaměstnanců a efektivnosti školení: 2013 – 2018

 

 

IV. Komunikace a spolupráce

Současný stav
Spolupráce s rodiči v rámci každodenního setkávání ve třídách, celoškolních akcích
Pomoc při přípravě na základní vzdělávání – Předškoláček
Veškeré činnosti jsou zaměřeny na: správný úchop psacího náčiní, správné sezení, správné a zdravé dýchání, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj zrakové a sluchové oblasti, rozvoj prostorové orientace, rozvoj celé osobnosti. Cílem je změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Kroužek je určen pro předškolní děti, které mají s přípravou na vstup do ZŠ problém nebo pro děti které chodí do prvních tříd ZŠ a potřebují odbornou pomoc.
Spolupráce se základní školou „Na Výsluní“ v Kostelecké ulici, která se nachází nedaleko MŠ a kam přechází většina dětí z naší mateřské školy má dlouholetou tradici. Rozvíjení schopností dětí v oblasti hudební a jazykové má plynulý přechod ve školních i mimoškolních aktivitách ZŠ. Jazyková škola SCHOOL TOUR zajišťuje pokračování jazykových kurzů i ve školním věku. Talentované děti jsou vybírány do hudebních a později do jazykových tříd. Vzájemná spolupráce obou škol umožňuje například dětem pobyt ve školních prostorách ještě před zápisem.
Dlouholetou tradici má spolupráce s hasiči v Brandýse nad Labem. Děti mají možnost poznávat techniku a pronikat do práce dobrovolných hasičů ve městě. Mnozí navštěvují
i kroužek pro děti a pokračují ve školním věku.
Od roku 2007 MŠ spolupracuje i s policií, která seznamuje děti s nebezpečnými situacemi
a jak je řešit.
V rámci poznávání objektů města se děti seznamují s knihovnou, podívají se do zákulisí lékárny, poznají, jak se opravují boty a tašky, rámují obrazy, šijí pracovní oděvy atd.
(Dle třídních vzdělávacích programů.)
Mateřská škola rozjíždí novou spolupráci:

Spolupráce mezi MŠ a rodinou
Naše spolupráce vychází ze tří základních pilířů
1. Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv.
2. Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování.
3. Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.
Při spolupráci uplatňujeme následující desatero

1. Respektujeme úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.
2. Zachováváme důvěrnost
Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní docházky svého dítěte. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání dětí.
3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku spolupráce, ale i v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci se školou rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.
4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. Jsme flexibilní a tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.
5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Naším úkolem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samotné.
6. Usilujeme o zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové rodiny a její přátelé.
7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která vyhovuje všem zúčastněným
Dáváme rodičům možnost, vybrat si případný termín individuálního setkání.
8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a respektujeme jinakost druhých jako základní lidské charakteristiky
Při spolupráci vycházíme ze silných stránek rodiny, respektujeme je. Každý je jiný, a tak je to správně.
9. Spolupracujeme v případě potřeby s dalšími institucemi, které jsou pro rodinu důležité
Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi.
10. Jsme při naší spolupráci trpěliví, nápadití a vytrvalí
Společně s rodinou se radujeme i z drobných úspěchů vzájemné spolupráce, vážíme si jich a průběžně je hodnotíme tak, abychom mohli společně utvářet další dílčí cíle.
Cíle:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze a také jak je to s určením dominantní ruky a proč je to důležité.
Jakou můžeme hravou formou podpořit - zážitková část : překážková dráha pro rodiče i děti, masáž dítěte, uvědomění si hranic svého těla formou hry (obkládání postavy), hříčky pro propojení hemisfér.

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Nejen o knize Respekt a být respektován, o důležitosti láskyplné důslednosti – co se komu osvědčilo při nezvládání prohry u dítěte. Pomůže jen „člověče, nezlob se?!“.
Zážitková část: malování nálady prstovými barvami společně. (aneb proč je dobré dobře volit polohu pro malování i kresbu, jaké pomůcky volit)

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Nejen o správném řečovém vzoru, četbě a představení místní knihovny. Jak je to s logopedickou péčí a kdo ji potřebuje.
Zážitková část: cvičení mluvidel s dobrotami, sousledné obrázky, malované čtení, pantomimické hry.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Ukážeme si pomůcky pro rozvoj grafomotoriky, vysvětlíme si správný úchop, vývoj úchopu. Uvedeme si možnosti nápravy úchopu v našem regionu.
Zážitková část: procvičíme prsty a vytvoříme si v adventu anděla z drátků.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Zážitková část: Představení her pro analyticko-syntetickou metodu - rozvoj předčtenářských dovedností, rozkládání slov na slabiky, hledání rozdílů v grafických listech, slova a obrázky (první písmena ve slovech – hra na doma), opis tvarů.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Zážitková část: Tvoření pomůcek pro děti na hravé počítání. „Zápis nanečisto“.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Zážitková část: Vyplňování kruhu, co už všechno umím, trénování grafomotoriky.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Zážitková část: Sociometrická síť vztahů aneb prevence šikany mezi dětmi.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Zážitková část: Vyrábíme deník dítěte či společnou kuchařku.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Zážitková část: Summerhill ano či ne – děti jsou učiteli :).

Desatero vychází z desatera pro rodiče – viz.internetové stránky

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI

Plán spolupráce je vypracováván ve spolupráci se základními školami v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi nejen s ohledem na spádovost, která je v našem městě vymezena.

Ke spolupráci pravidelně oslovujeme na počátku školního roku následující základní školy:
1. MŠ A ZŠ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Palachova 337, Brandýs nad Labem
2. ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem
3. Komunitní škola Mandala, Jiráskova 421/1, Stará Boleslav

Hlavním cílem spolupráce je:
1. zajistit přirozený přechod mezi mateřskou a základní školou pro děti i jejich rodiče,
2. rozvíjet u dětí klíčové kompetence potřebné pro zařazení k povinné školní docházce, rozvíjet u dětí komunikaci, vést je k pocitu zodpovědnosti a podporovat schopnost spolupráce,
3. prohlubovat vzájemné vztahy mateřské školy, základní školy a rodiny.

Možné formy spolupráce:
1. vzájemné konzultace k utvoření plánu spolupráce na nadcházející školní rok, výměna zkušeností mezi učitelkami MŠ a ZŠ, vzájemné seznamování se změnami ŠVP,
2. účast učitelky ZŠ na schůzce s rodiči v MŠ a při ukázce vzdělávací práce,
3. návštěva učitelek MŠ v 1. třídách ( sledovat prvotní formy a metody práce, poznat některé pomůcky, metodické materiály),
4. konzultace individuální dle potřeb jednotlivých dětí,
5. spoluúčast na sportovních a kulturních akcích,
6. vzájemné návštěvy dětí a žáků,
7. seznámení i s činností školní družiny,
8. individuální návštěva prvňáčků, bývalých předškoláků, kteří po přechodu do první třídy navštíví mateřskou školu, přijdou se pochlubit aktovkou, penálem, povědí dětem, co dělají ve škole,
9. přednáška a beseda o školní zralosti pro učitelky MŠ, ZŠ a pro rodiče budoucích prvňáků.
Návrh plánovaných akcí vždy společně rozvrhneme do celého školního roku, každoročně jej aktualizujeme v závislosti na personálním obsazení prvních tříd navazujících škol
V. Infrastruktura pro vzdělávání dětí

STAV 2020

Přestavba všech tří pavilonů, nové vybavení.

Chytrá zahrada

Mateřská škola zahájila výstavbu přírodních koutků zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu. Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomůže rozvíjet a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu prostředí.