Mateřská škola Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Chobotská 1757
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Č.j.: 410/15 Účinnost od: 1.5.2015
Spisový znak: VZ-MR Skartační znak: V
Změny:
1. Úvodní ustanovení

1.1 Základní ustanovení
Tato směrnice upravuje postup Mateřské školy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Chobotská 1757
(dále jen „škola“) ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

1.2 Právní rámec
Problematiku zadávání veřejných zakázek upravuje:
- zákon č. 137/2006 Sb., o VZ (dále jen zákon)
- nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o VZ
- vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
- zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání VZ a podrobnosti týkající se certifikátu shody
- vyhláška 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o VZ
- vyhláška 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o VZ a náležitostech profilu zadavatele
- vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- vyhláška 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro VZ na stavební práce
- vyhláška 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti VZ a odůvodnění VZ

1.3 Související vnitřní předpisy
Spisový a skartační řád
Oběh účetních dokladů
Finanční kontrola

1.4 Vymezení základních pojmů
Základní pojmy, limity a druh veřejné zakázky (dále jen VZ) vymezuje zákon.
Druhy veřejných zakázek
Podle výše přepokládané hodnoty se veřejné zakázky dělí na:
- nadlimitní veřejné zakázky,
- podlimitní veřejné zakázky a
- veřejné zakázky malého rozsahu.
Veřejný zadavatel
Veřejným zadavatelem může být kraj, obec nebo jimi řízené organizace (školy). Funkci zadavatele plní u škol ředitel školy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předem stanovená předpokládaná výše peněžního závazku, při jejímž stanovení se vychází z § 13 až 16 zákona č. 137/2006 Sb. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanovuje bez DPH.
Elektronické tržiště
Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bude existovat několik e-tržišť. V případě veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem jsou dodávky nabízené na tzv. elektronickém tržišti pro subjekty veřejné správy, lze zadávací řízení na zakázku nahradit zveřejněním výzvy na příslušném elektronickém tržišti.
Veřejná zakázka malého rozsahu
Veřejná zakázka malého rozsahu je:
- služby 1 mil Kč
- stavební práce 3 mil Kč

1.5 Odpovědnost za VZ
Osoby odpovědné za nakupování
Ředitel školy (příkazce operace) plní funkci zadavatele pro VZ.
Správce rozpočtu schvaluje jednotlivé úkony, pokud pravomoc pro jejich schválení není svěřena řediteli školy.
Hlavní účetní prověří formální správnost jednotlivých úkonů.

1.6 Dělení VZ
Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně.
V případě rozdělení veřejné zakázky na části uvede zadavatel tuto skutečnost v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a vymezí předmět jednotlivých částí veřejné zakázky, dále pak postupuje podle § 98 zákona.

2. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

2.1 Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

1. Veřejnou zakázku malého rozsahu je možné zadat postupem podle této směrnice, pokud jsou v rozpočtu školy vymezeny prostředky na úhradu předpokládané ceny za předmětnou zakázku včetně DPH.

2. V celém procesu zadání veřejné zakázky malého rozsahu je vždy nutné dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3. Veřejné zakázky malého rozsahu dělíme pro potřeby této směrnice do dvou kategorií:
do 30tis. Kč s DPH včetně
nad 30 tis. Kč bez DPH

4. Zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie se řídí "Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č, 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013" vydanými Národním orgánem pro koordinaci, zřízeným ministerstvem pro místní rozvoj CR.

2.2 VZMR do 30 tis. Kč s DPH včetně

1. Pro limitovaný příslib a do limitu pro vystavení objednávky ředitel školy nakupuje přímo, bez záznamu o zadání VZMR.

2. V ostatních případech ředitel školy postupuje jedním ze způsobů:
- vyzve min. jednoho dodavatele k předložení cenové nabídky pro zjištění předpokládané hodnoty VZMR (formulář Výzva pro předložení cenové nabídky je Přílohou č. 1),
- pokud předpokládanou hodnotu zjistil jiným způsobem (např. průzkumem trhu, předcházející zkušeností, referencí) může přímo zadat objednávku, na které je vždy uvedena zjištěná předpokládaná hodnota zakázky, která je považovaná za maximálně přípustnou cenu. Způsob stanovení předpokládané hodnoty není nutné dokládat.
- postupuje dle kapitoly 2.3 této směrnice.

3. Objednávku schvaluje ředitel školy v rámci finanční kontroly, který tímto rozhoduje o zadání VZMR. Může též rozhodnout o postupu dle kapitoly 2.3 této směrnice.

2.3 VZMR nad 30 tis. Kč bez DPH

1. Výzva pro podání nabídky (dále jen Výzva)
Ředitel školy zpracuje Výzvu k podání nabídek minimálně v tomto rozsahu:
- specifikace zadavatele
- kvalifikační předpoklady uchazeče
- specifikace zakázky
- kritéria pro vyhodnocení nabídek
- záruka
- termín, jakým způsobem, do kdy a místo, kam je uchazeč povinen nabídku předložit
- požadavky na obsah a způsob zpracování nabídek
- v případě stavebních prací je součástí „výzvy“ zpravidla projektová dokumentace (vč. výkazu výměr), v případě, kdy není nutná projektová dokumentace, postačí pouze výkaz výměr.
- Formulář výzvy k podání nabídek je Přílohou č. 2 k této směrnici.

2. Zveřejnění a rozeslání Výzvy
Výzvu schvaluje ředitel školy.
Termín pro podání nabídky nesmí být kratší než 7 dnů.
Ředitel školy zašle Výzvu nejméně 3 subjektům, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností požadované plnění řádně a včas dodat.
Výzvu a její přílohy ředitel školy zveřejní na Profilu zadavatele, zde též zveřejňuje všechny dodatečné informace.
Do hodnocení jsou zařazeny všechny nabídky, které budou škole doručeny ve stanovené lhůtě. Nabídky zaslané po lhůtě nepostupují do hodnocení, uchazeče o tom informuje ředitel školy. Pokud byla nabídka zaslána po termínu v listinné podobě, ředitel školy vyzve tohoto uchazeče k jejímu vyzvednutí.
Výzvu i její přílohy je možné uchazečům předávat v elektronické formě e-mailem, též komunikaci s uchazečem lze činit tímto způsobem, přičemž je třeba vyžadovat potvrzení přijetí.

3. Hodnocení VZMR
Nabídky podané v rámci poptávkového řízení se hodnotí na základě hodnotících kritérií.
Hodnotící kritéria se stanoví pro každé poptávkové řízení zvlášť, schvaluje je správce rozpočtu, přičemž jedním z hodnotících kritérií musí být vždy nabídková cena.
Hodnocení nabídek provádí min. 3 členná komise.
Komisi pro VZ malého rozsahu jmenuje ředitel školy. Formulář pro jmenování členů komise je Přílohou č. 3
Komise přijímá rozhodnutí většinou hlasů. O svém jednání pořizuje komise zápis, ze kterého musí být zřejmé, kterou nabídku považuje komise za nejvýhodnější a z jakého důvodu (Příloha č. 4).

4. Přidělení VZMR
Na základě rozhodnutí Komise zpracuje ředitel školy rozhodnutí o přidělení VZMR – Formulář je Přílohou č. 5
O přidělení VZMR rozhoduje ředitel školy. Vychází při tom ze stanoviska komise, pokud nabídky hodnotila. Pokud ředitel školy nesouhlasí s výběrem, rozhodne o zrušení výběrového řízení.
Ředitel školy informuje zřizovatele o uskutečněném výběrovém řízení, všech uchazečích a výsledku výběrového řízení (pokud to zřizovatel požaduje).
Výsledek výběrového řízení ředitel školy oznámí na Profilu zadavatele.
Vítězného uchazeče ředitel školy vyzve k uzavření smlouvy.
Smlouvu nad 500 tis. Kč ředitel školy zveřejní na Profilu zadavatele.

5. Evidence VZMR
O výběrovém řízení vede příkazce operace spis, jehož obsahem jsou všechny listiny související s výběrovým řízením tak, aby provedení poptávkového řízení bylo ve spise transparentně doloženo. Výzva, Zápis o hodnocení a Rozhodnutí o přidělení VZMR se do spisu zakládají v originále, z e-mailové komunikace s uchazeči se zakládají výpisy z e-mailové pošty.

2.4 Výjimky z výběrového řízení na VZMR

1. Důvody pro výjimku:
- odstranění následků havárií či krizových stavů ve smyslu příslušných právních předpisů.
- plnění malé zakázky může poskytnout z důvodů technických či uměleckých nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze určitý dodavatel.
- jde o dodatečnou dodávku poskytovanou dodavatelem, s nímž již byla uzavřena smlouva, spočívá-li plnění v částečné obnově zboží, rozšíření sjednaného objemu nebo úpravě, pokud by změna dodavatele vedla k dodání zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původním zbožím nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě. Totéž platí v případě dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb.
- předmětem jsou dodávky, služby či stavební práce nabízené na některém z tzv. elektronických tržišť pro subjekty veřejné správy, kdy poptávkové řízení lze nahradit zveřejněním Výzvy na příslušném elektronickém tržišti.

2. Rozhodování o přidělení VZMR, na kterou se vztahuje výjimka
O přidělení takové VZMR rozhoduje ředitel školy a následně informuje zřizovatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilohy
Priloha c. 1 - Vyzva pro predlozeni cenove nabidky pro VZMR
Priloha c. 2 - Vyzva k podani nabidky pro VZMR
Priloha c. 3 – Jmenovani hodnotici komise VZMR
Priloha c. 4 - Hodnoceni VZMR
Priloha c. 5 – Rozhodnuti o prideleni VZMR

Priloha c. 1
Vyzva pro predlozeni cenove nabidky pro VZMR
Jako zadavatel verejne zakazky maleho rozsahu zadam o predlozeni cenove nabidky v souladu s ustanovenim § 6 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, za ucelem zjisteni cen obvyklych v miste plneni.
1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …
2. Predmet zakazky:
Dodavka ………………………………..
3. Cenova nabidka

reditel skoly

Priloha c. 2
Vyzva k podani nabidky pro VZMR
Jako zadavatel verejne zakazky maleho rozsahu vyhlasujeme v souladu s ustanovenim § 6 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, za ucelem zjisteni cen obvyklych v miste plneni a v zajmu uzavrit o predmetne zakazce smlouvu, nasledujici poptavku na realizaci verejne zakazky maleho rozsahu c. …:
1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …
2. Predmet zakazky:
Dodavka ………………………………..
Technicka specifikace dodavky …
(Popsat co je predmetem zakazky. Upozorneni – dodrzeni § 45 zakona – cit.: „Technicke podminky nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym dodavatelum zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely neoduvodnene prekazky hospodarske souteze“. Nesmi byt uvedeno napr.: jedna se o dodavku kopirek znacky SHARP.)
3. Pozadavky:
Napr. zarucni doba, garance dodavek nahradnich dilu, zajisteni servisu, predani zarizeni skole, souhlas se vsemi podminkami vyzvy, …
Nabidku zpracujte formou dopisu, ve kterem popisete technickou specifikaci stroje, vyjadrite se ke vsem pozadavkum a uvedete nabidkovou cenu v souladu s bodem 6. teto vyzvy. Prilohou dopisu budou veskere doklady pozadovane v bode 5. teto vyzvy.
4. Termin dodani:
(Kdy bude zakazka plnena)
5. Pozadovane doklady:
Soucasti nabidky bude:
- doklad o opravneni k podnikani vcetne vypisu z obchodniho rejstriku, je-li do nej uchazec zapsan - neoverene kopie
- navrh kupni smlouvy
- technicky popis vyrobku s fotografii
- …
6. Pozadavky  na jednotny zpusob zpracovani nabidkove ceny :
Nabidkova cena bude stanovena pro danou dobu plneni jako cena nejvyse pripustna se zapoctenim veskerych nakladu a to vcetne dopravy do arealu zadavatele (viz bod 1), uvedeni stroje do provozu, zaskoleni obsluhy, rizik, zisku a financnich vlivu (napr. inflace) po celou dobu realizace zakazky v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci. Nabidkova cena bude zpracovana v cleneni:
- cena celkem bez DPH,
- DPH 20%,
- cena celkem vc. DPH.
7. Platebni podminky:
Platba po predani zbozi na zaklade faktury se 14 – denni splatnosti. Zadavatel neakceptuje zalohove platby.
8. Lhuta pro podani nabidky:
(Nesmi byt kratsi nez 7 dni)
9. Zpusob podavani nabidek:
Nabidky se podavaji v pisemne forme osobne nebo doporucene postou, v uzavrenych obalkach oznacenych "Vyberove rizeni – …………………………………… - neotvirat" a jmenem uchazece. Obalky musi byt na uzavreni opatreny razitkem, pripadne podpisem uchazece nebo e-mailovou postou.
Nabidky musi byt do skonceni lhuty pro podani nabidek doruceny zadavateli – postou doporucene na adresu SKOLY nebo osobne do kancelare skoly v pracovnich dnech od 7,00 do 14,30 hodin.
10. Kriteria hodnoceni nabidek:
Vyhodnoceni nabidek provede hodnotici komise.
Kriteria jsou uvedena v sestupnem poradi podle vyznamu, ktery jim zadavatel prisuzuje:
Napr.:
1. Cena                        60 %
2. Vyhodnost navrhu smlouvy o dilo (mimo sankci)    30 %
3. Sankce pri neplneni terminu dokonceni akce    10 %
11. Dalsi podminky:
Zadavatel si vyhrazuje pravo zmenit, pripadne zrusit podminky tohoto vyberoveho rizeni. Zmena bude oznamena stejnym zpusobem jako tato vyzva. Zadavatel si vyhrazuje pravo neuzavrit smlouvu s zadnym zajemcem a nevracet podane nabidky.
S pozdravem                  reditel skoly

Priloha c. 3
Jmenovani hodnotici komise VZMR

1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …
2. Predmet zakazky:

3. Jmenovani hodnotici komise verejne zakazky maleho rozsahu
Timto jmenuji hodnotici komisi k provedeni vsech ukonu spojenych s oteviranim obalek, posuzovanim a hodnocenim nabidek podanych do vyberoveho rizeni pro zadani verejne zakazky maleho rozsahu na sluzby.

4. Slozeni hodnotici komise - clenove:
Clen HK    podpis
1. clen:
2. clen:
3. clen:
Nahradnik    podpis

Tato komise plni i ukony spojene s otviranim obalek s nabidkami.

Komisi ukladam zahajit svou cinnost dne xx.xx.xxxx, v xx:00 hodin na adrese zadavatele.

V … dne: …                                           reditel skoly

Priloha c. 4
Hodnoceni verejne zakazky maleho rozsahu
1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …

2. Nazev predmetu plneni: …

3. Hodnotil (komise): …

4. Kriteria pro hodnoceni:
cena

Hodnoceni:

dokument ve formatu doc

Skola
Smernice o zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu
C.j.:    Ucinnost od:
Spisovy znak:    Skartacni znak:
Zmeny:

1. Uvodni ustanoveni

1.1 Zakladni ustanoveni
Tato smernice upravuje postup Skoly … (dale jen „skola“) ve smyslu zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnem zneni, (dale jen „zakon“) pri zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu

1.2 Pravni ramec
Problematiku zadavani verejnych zakazek upravuje:
- zakon c. 137/2006 Sb., o VZ (dale jen zakon)
- narizeni vlady c. 77/2008 Sb., o stanoveni financnich limitu pro ucely zakona o VZ
- vyhlaska c. 328/2006 Sb., kterou se stanovi pausalni castka nakladu rizeni o prezkoumani ukonu zadavatele
- zakon c. 273/1996 Sb., o pusobnosti Uradu pro ochranu hospodarske souteze
- vyhlaska c. 9/2011 Sb., kterou se stanovi podrobnejsi podminky tykajici se elektronickych nastroju a ukonu ucinenych elektronicky pri zadavani VZ a podrobnosti tykajici se certifikatu shody
- vyhlaska 162/2011 Sb., o zpusobu stanoveni zvlastnich technickych podminek pro ucely zakona o VZ
- vyhlaska 133/2012 Sb., o uverejnovani vyhlaseni pro ucely zakona o VZ a nalezitostech profilu zadavatele
- vyhlaska 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmetu VZ na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer
- vyhlaska 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro VZ na stavebni prace
- vyhlaska 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu oduvodneni ucelnosti VZ a oduvodneni VZ

1.3 Souvisejici vnitrni predpisy
Spisovy a skartacni rad
Obeh ucetnich dokladu
Financni kontrola

1.4 Vymezeni zakladnich pojmu
Zakladni pojmy, limity a druh verejne zakazky (dale jen VZ) vymezuje zakon.
Druhy verejnych zakazek
Podle vyse prepokladane hodnoty se verejne zakazky deli na:
- nadlimitni verejne zakazky,
- podlimitni verejne zakazky a
- verejne zakazky maleho rozsahu.
Verejny zadavatel
Verejnym zadavatelem muze byt kraj, obec nebo jimi rizene organizace (skoly). Funkci zadavatele plni u skol reditel skoly.
Predpokladana hodnota verejne zakazky
Predem stanovena predpokladana vyse penezniho zavazku, pri jejimz stanoveni se vychazi z § 13 az 16 zakona c. 137/2006 Sb. Predpokladana hodnota verejne zakazky se stanovuje bez DPH.
Elektronicke trziste
Elektronicke trziste je webova aplikace, ktera umoznuje elektronicke zadavani verejnych zakazek ve stanovenych zadavacich rizenich. E-trziste je plne elektronicky system, vsechny ukony v zadavacim rizeni provadi zadavatel i dodavatel v elektronicke podobe. V ramci soustavy Narodni infrastruktury pro elektronicke zadavani verejnych zakazek (NIPEZ) bude existovat nekolik e-trzist. V pripade verejne zakazky maleho rozsahu, jejimz predmetem jsou dodavky nabizene na tzv. elektronickem trzisti pro subjekty verejne spravy, lze zadavaci rizeni na zakazku nahradit zverejnenim vyzvy na prislusnem elektronickem trzisti.
Verejna zakazka maleho rozsahu
Verejna zakazka maleho rozsahu je:
- sluzby 1 mil Kc
- stavebni prace 3 mil Kc

1.5 Odpovednost za VZ
Osoby odpovedne za nakupovani
Reditel skoly (prikazce operace) plni funkci zadavatele pro VZ.
Spravce rozpoctu schvaluje jednotlive ukony, pokud pravomoc pro jejich schvaleni neni sverena rediteli skoly.
Hlavni ucetni proveri formalni spravnost jednotlivych ukonu.

1.6 Deleni VZ
Zadavatel nesmi rozdelit predmet verejne zakazky tak, aby tim doslo ke snizeni predpokladane hodnoty pod financni limity stanovene v zakone.
V pripade rozdeleni verejne zakazky na casti uvede zadavatel tuto skutecnost v oznameni ci vyzve o zahajeni zadavaciho rizeni a vymezi predmet jednotlivych casti verejne zakazky, dale pak postupuje podle § 98 zakona.

2. Zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu (VZMR)

2.1 Zasady pro zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu

1. Verejnou zakazku maleho rozsahu je mozne zadat postupem podle teto smernice, pokud jsou v rozpoctu skoly vymezeny prostredky na uhradu predpokladane ceny za predmetnou zakazku vcetne DPH.

2. V celem procesu zadani verejne zakazky maleho rozsahu je vzdy nutne dodrzovat zasady transparentnosti, rovneho zachazeni a zakazu diskriminace.

3. Verejne zakazky maleho rozsahu delime pro potreby teto smernice do dvou kategorii:
do 30 tis. Kc s DPH vcetne
nad 30 tis. Kc bez DPH

4. Zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu spolufinancovanych ze zdroju Evropske Unie se ridi "Zavaznymi postupy pro zadavani zakazek spolufinancovanych ze zdroju EU, nespadajicich pod aplikaci zakona c, 13712006 Sb., o verejnych zakazkach, v programovem obdobi 2007 - 2013" vydanymi Narodnim organem pro koordinaci, zrizenym ministerstvem pro mistni rozvoj CR.

2.2 VZMR do 30 tis. Kc s DPH vcetne

1. Pro limitovany prislib a do limitu pro vystaveni objednavky reditel skoly nakupuje primo, bez zaznamu o zadani VZMR.

2. V ostatnich pripadech reditel skoly postupuje jednim ze zpusobu:
- vyzve min. jednoho dodavatele k predlozeni cenove nabidky pro zjisteni predpokladane hodnoty VZMR (formular Vyzva pro predlozeni cenove nabidky je Prilohou c. 1),
- pokud predpokladanou hodnotu zjistil jinym zpusobem (napr. pruzkumem trhu, predchazejici zkusenosti, referenci) muze primo zadat objednavku, na ktere je vzdy uvedena zjistena predpokladana hodnota zakazky, ktera je povazovana za maximalne pripustnou cenu. Zpusob stanoveni predpokladane hodnoty neni nutne dokladat.
- postupuje dle kapitoly 2.3 teto smernice.

3. Objednavku schvaluje reditel skoly v ramci financni kontroly, ktery timto rozhoduje o zadani VZMR. Muze tez rozhodnout o postupu dle kapitoly 2.3 teto smernice.

2.3 VZMR nad 30 tis. Kc bez DPH

1. Vyzva pro podani nabidky (dale jen Vyzva)
Reditel skoly zpracuje Vyzvu k podani nabidek minimalne v tomto rozsahu:
- specifikace zadavatele
- kvalifikacni predpoklady uchazece
- specifikace zakazky
- kriteria pro vyhodnoceni nabidek
- zaruka
- termin, jakym zpusobem, do kdy a misto, kam je uchazec povinen nabidku predlozit
- pozadavky na obsah a zpusob zpracovani nabidek
- v pripade stavebnich praci je soucasti „vyzvy“ zpravidla projektova dokumentace (vc. vykazu vymer), v pripade, kdy neni nutna projektova dokumentace, postaci pouze vykaz vymer.
- Formular vyzvy k podani nabidek je Prilohou c. 2 k teto smernici.

2. Zverejneni a rozeslani Vyzvy
Vyzvu schvaluje reditel skoly.
Termin pro podani nabidky nesmi byt kratsi nez 7 dnu.
Reditel skoly zasle Vyzvu nejmene 3 subjektum, o kterych ma verohodne informace, ze jsou z hlediska sve schopnosti, odbornosti a zkusenosti pozadovane plneni radne a vcas dodat.
Vyzvu a jeji prilohy reditel skoly zverejni na Profilu zadavatele, zde tez zverejnuje vsechny dodatecne informace.
Do hodnoceni jsou zarazeny vsechny nabidky, ktere budou skole doruceny ve stanovene lhute. Nabidky zaslane po lhute nepostupuji do hodnoceni, uchazece o tom informuje reditel skoly. Pokud byla nabidka zaslana po terminu v listinne podobe, reditel skoly vyzve tohoto uchazece k jejimu vyzvednuti.
Vyzvu i jeji prilohy je mozne uchazecum predavat v elektronicke forme e-mailem, tez komunikaci s uchazecem lze cinit timto zpusobem, pricemz je treba vyzadovat potvrzeni prijeti.

3. Hodnoceni VZMR
Nabidky podane v ramci poptavkoveho rizeni se hodnoti na zaklade hodnoticich kriterii.
Hodnotici kriteria se stanovi pro kazde poptavkove rizeni zvlast, schvaluje je spravce rozpoctu, pricemz jednim z hodnoticich kriterii musi byt vzdy nabidkova cena.
Hodnoceni nabidek provadi min. 3 clenna komise.
Komisi pro VZ maleho rozsahu jmenuje reditel skoly. Formular pro jmenovani clenu komise je Prilohou c. 3
Komise prijima rozhodnuti vetsinou hlasu. O svem jednani porizuje komise zapis, ze ktereho musi byt zrejme, kterou nabidku povazuje komise za nejvyhodnejsi a z jakeho duvodu (Priloha c. 4).

4. Prideleni VZMR
Na zaklade rozhodnuti Komise zpracuje reditel skoly rozhodnuti o prideleni VZMR – Formular je Prilohou c. 5
O prideleni VZMR rozhoduje reditel skoly. Vychazi pri tom ze stanoviska komise, pokud nabidky hodnotila. Pokud reditel skoly nesouhlasi s vyberem, rozhodne o zruseni vyberoveho rizeni.
Reditel skoly informuje zrizovatele o uskutecnenem vyberovem rizeni, vsech uchazecich a vysledku vyberoveho rizeni (pokud to zrizovatel pozaduje).
Vysledek vyberoveho rizeni reditel skoly oznami na Profilu zadavatele.
Vitezneho uchazece reditel skoly vyzve k uzavreni smlouvy.
Smlouvu nad 500 tis. Kc reditel skoly zverejni na Profilu zadavatele.

5. Evidence VZMR
O vyberovem rizeni vede prikazce operace spis, jehoz obsahem jsou vsechny listiny souvisejici s vyberovym rizenim tak, aby provedeni poptavkoveho rizeni bylo ve spise transparentne dolozeno. Vyzva, Zapis o hodnoceni a Rozhodnuti o prideleni VZMR se do spisu zakladaji v originale, z e-mailove komunikace s uchazeci se zakladaji vypisy z e-mailove posty.

2.4 Vyjimky z vyberoveho rizeni na VZMR

1. Duvody pro vyjimku:
- odstraneni nasledku havarii ci krizovych stavu ve smyslu prislusnych pravnich predpisu.
- plneni male zakazky muze poskytnout z duvodu technickych ci umeleckych nebo z duvodu ochrany prav z prumysloveho a jineho dusevniho vlastnictvi pouze urcity dodavatel.
- jde o dodatecnou dodavku poskytovanou dodavatelem, s nimz jiz byla uzavrena smlouva, spociva-li plneni v castecne obnove zbozi, rozsireni sjednaneho objemu nebo uprave, pokud by zmena dodavatele vedla k dodani zbozi odlisnych technickych parametru, ktere by mely za nasledek neslucitelnost s puvodnim zbozim nebo neprimerene technicke obtize pri provozu a udrzbe. Totez plati v pripade dodatecnych stavebnich praci a dodatecnych sluzeb.
- predmetem jsou dodavky, sluzby ci stavebni prace nabizene na nekterem z tzv. elektronickych trzist pro subjekty verejne spravy, kdy poptavkove rizeni lze nahradit zverejnenim Vyzvy na prislusnem elektronickem trzisti.

2. Rozhodovani o prideleni VZMR, na kterou se vztahuje vyjimka
O prideleni takove VZMR rozhoduje reditel skoly a nasledne informuje zrizovatele.

Prilohy
Priloha c. 1 - Vyzva pro predlozeni cenove nabidky pro VZMR
Priloha c. 2 - Vyzva k podani nabidky pro VZMR
Priloha c. 3 – Jmenovani hodnotici komise VZMR
Priloha c. 4 - Hodnoceni VZMR
Priloha c. 5 – Rozhodnuti o prideleni VZMR

Priloha c. 1
Vyzva pro predlozeni cenove nabidky pro VZMR
Jako zadavatel verejne zakazky maleho rozsahu zadam o predlozeni cenove nabidky v souladu s ustanovenim § 6 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, za ucelem zjisteni cen obvyklych v miste plneni.
1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …
2. Predmet zakazky:
Dodavka ………………………………..
3. Cenova nabidka

reditel skoly

Priloha c. 2
Vyzva k podani nabidky pro VZMR
Jako zadavatel verejne zakazky maleho rozsahu vyhlasujeme v souladu s ustanovenim § 6 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, za ucelem zjisteni cen obvyklych v miste plneni a v zajmu uzavrit o predmetne zakazce smlouvu, nasledujici poptavku na realizaci verejne zakazky maleho rozsahu c. …:
1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …
2. Predmet zakazky:
Dodavka ………………………………..
Technicka specifikace dodavky …
(Popsat co je predmetem zakazky. Upozorneni – dodrzeni § 45 zakona – cit.: „Technicke podminky nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym dodavatelum zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely neoduvodnene prekazky hospodarske souteze“. Nesmi byt uvedeno napr.: jedna se o dodavku kopirek znacky SHARP.)
3. Pozadavky:
Napr. zarucni doba, garance dodavek nahradnich dilu, zajisteni servisu, predani zarizeni skole, souhlas se vsemi podminkami vyzvy, …
Nabidku zpracujte formou dopisu, ve kterem popisete technickou specifikaci stroje, vyjadrite se ke vsem pozadavkum a uvedete nabidkovou cenu v souladu s bodem 6. teto vyzvy. Prilohou dopisu budou veskere doklady pozadovane v bode 5. teto vyzvy.
4. Termin dodani:
(Kdy bude zakazka plnena)
5. Pozadovane doklady:
Soucasti nabidky bude:
- doklad o opravneni k podnikani vcetne vypisu z obchodniho rejstriku, je-li do nej uchazec zapsan - neoverene kopie
- navrh kupni smlouvy
- technicky popis vyrobku s fotografii
- …
6. Pozadavky  na jednotny zpusob zpracovani nabidkove ceny :
Nabidkova cena bude stanovena pro danou dobu plneni jako cena nejvyse pripustna se zapoctenim veskerych nakladu a to vcetne dopravy do arealu zadavatele (viz bod 1), uvedeni stroje do provozu, zaskoleni obsluhy, rizik, zisku a financnich vlivu (napr. inflace) po celou dobu realizace zakazky v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci. Nabidkova cena bude zpracovana v cleneni:
- cena celkem bez DPH,
- DPH 20%,
- cena celkem vc. DPH.
7. Platebni podminky:
Platba po predani zbozi na zaklade faktury se 14 – denni splatnosti. Zadavatel neakceptuje zalohove platby.
8. Lhuta pro podani nabidky:
(Nesmi byt kratsi nez 7 dni)
9. Zpusob podavani nabidek:
Nabidky se podavaji v pisemne forme osobne nebo doporucene postou, v uzavrenych obalkach oznacenych "Vyberove rizeni – …………………………………… - neotvirat" a jmenem uchazece. Obalky musi byt na uzavreni opatreny razitkem, pripadne podpisem uchazece.
Nabidky musi byt do skonceni lhuty pro podani nabidek doruceny zadavateli – postou doporucene na adresu SKOLY nebo osobne do kancelare skoly v pracovnich dnech od 7,00 do 14,30 hodin.
10. Kriteria hodnoceni nabidek:
Vyhodnoceni nabidek provede hodnotici komise.
Kriteria jsou uvedena v sestupnem poradi podle vyznamu, ktery jim zadavatel prisuzuje:
Napr.:
1. Cena                        60 %
2. Vyhodnost navrhu smlouvy o dilo (mimo sankci)    30 %
3. Sankce pri neplneni terminu dokonceni akce    10 %
11. Dalsi podminky:
Zadavatel si vyhrazuje pravo zmenit, pripadne zrusit podminky tohoto vyberoveho rizeni. Zmena bude oznamena stejnym zpusobem jako tato vyzva. Zadavatel si vyhrazuje pravo neuzavrit smlouvu s zadnym zajemcem a nevracet podane nabidky.
S pozdravem                  reditel skoly

Priloha c. 3
Jmenovani hodnotici komise VZMR

1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …
2. Predmet zakazky:

3. Jmenovani hodnotici komise verejne zakazky maleho rozsahu
Timto jmenuji hodnotici komisi k provedeni vsech ukonu spojenych s oteviranim obalek, posuzovanim a hodnocenim nabidek podanych do vyberoveho rizeni pro zadani verejne zakazky maleho rozsahu na sluzby.

4. Slozeni hodnotici komise - clenove:

Clen HK    podpis
1. clen:
2. clen:
3. clen:
Nahradnik    podpis

Tato komise plni i ukony spojene s otviranim obalek s nabidkami.

Komisi ukladam zahajit svou cinnost dne xx.xx.xxxx, v xx:00 hodin na adrese zadavatele.

V … dne: …
Reditel skoly

Priloha c. 4
Hodnoceni verejne zakazky maleho rozsahu
1. Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …

2. Nazev predmetu plneni: …

3. Hodnotil (komise): …

4. Kriteria pro hodnoceni:
cena

Hodnoceni:

Cislo nabidky    Firma    1. kriterium    Vaha    2. kriterium    Vaha    3. kriterium    Vaha    Celkem    Poradi

Zduvodneni:

Podpisy hodnotitelu:

Rozhodnuti o prideleni zakazky:

Zakazka je pridelena firme ____________________ s cislem nabidky: _____________

Podpis: ________________________________
Reditel skoly

Priloha c. 5
Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky
Zadavatel:
Skola    - adresa
- reditel skoly
- IC (DIC)
- bankovni spojeni
- telefon, e-mail
- kontaktni osoba
- …

Verejna zakazka maleho rozsahu: …

Na zaklade doporuceni hodnotici komise ze dne:

rozhoduji,

ze nejvhodnejsi nabidkou na verejnou zakazku s nazvem:

je nabidka uchazece c.
Nazev organizace:
se sidlem:
IC:
s nabidkovou cenou:                   Kc, vcetne DPH.

vyjadreni zadavatele:

V … dne: …
podpis reditele skoly