Oznámení rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení


Informace k vydání rozhodnutí v příjímacím řízení na školní rok 2021/2022

Dne 2.6.2021 budou vyvěšeny výsledky po dobu 15 dnů na www.materskaskolaumedvidku.com a na vchodových dveřích do ředitelny MŠ podle přidělených registračních čísel.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí v písemné podobě poštou. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, bude vydáno pouze na žádost zákonných zástupců.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v posledním srpnovém týdnu 2021. Přesný termín bude zveřejněn na www.materskaskolaumedvidku.com a také vás budeme informovat pomocí e-mailu, který jste uvedli v přihlášce.

Přijímání dětí se řídí ust. § 34 odst.2, odst.4 , § 16 odst.9 zák.č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu se zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění
pozdějších předpisů, § 50 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví.


Vážení rodiče,
nastal čas pro zápis Vašich dětí do mateřských škol. Aby pro Vás v této nelehké situaci  byl zápis jednodušší, bude vše probíhat formou elektronického předzápisu. Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou nevyužít výhody elektronického předzápisu, jsou informace uvedeny v dokumentu: informace pro rodiče a níže na této stránce.
Níže najdete vše potřebné k úspěšnému zápisu Vašich dětí do mateřské školy.

Věřím, že spolu vše zvládneme a těším se na setkání s nově přijatými dětmi a jejich rodiči.

Bc. Šárka Severová. ředitelka MŠ

Dokumenty ke stažení:

 1. Informace pro rodiče
 2. Čestné prohlášení
 3. Žádost o přijetí
 4. Formulář o preferenci mateřské školy

Vážení rodiče, i nadále budeme používat elektronický předzápis na všech mateřských školách v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn na níže uvedené adrese.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/bnlsb-chobotska

od 6.4. - do 23.4. 2021

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s
vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Cizinci z EU předloží:

 1. vyplněnou přihlášku
 2. potvrzení lékaře
 3. rodný list dítěte
 4. potvrzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte.

Cizinci mimo EU předloží

 1. vyplněnou přihlášku
 2. potvrzení lékaře
 3. rodný list dítěte
 4. potvrzení o trvalém nebo přechodném bydlišti dítěte
 5. povolení pobytu dítěte v ČR s platností nejdéle ode dne zápisu, to je od 4.5. nebo od 5.5.2021.
  To platí i pro děti narozené v ČR!

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Výsledky zápisu /přijaté a nepřijaté děti- pod registračním číslem/ budou po ukončení zveřejněny na konci stránky
Počet volných míst: 33

Výdej přihlášek
Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na internetové adrese www.materskaskolaumedvidku.com nebo vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu:

od 6.4.2021 v době příchodu a odchodu dětí , tj. od 7:00 do 8:00 hod. nebo od 15:00 do 16:00 hodin u vstupních dveří do pavilonu dětí.

Přihláška obsahuje 2 strany, první stranu vyplní a podepíše zákonný zástupce dítěte ,druhou stranu potvrdí dětský lékař.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
(zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)
Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Sběr přihlášek
Řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře, podepsanou zákonným zástupcem, donesou rodiče do mateřské školy

4.5. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. a  od 13:00 do 16:00 hodin.
Náhradní termín: 5.5.2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Rodný list dítěte a doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi nebo u dětí s povinnou docházkou ve spádové obci, předložíte při odevzdání přihlášky.
Přihlášky budou posouzeny podle kritérií  na školní rok 2021/2022, vydaných ředitelkou mateřské školy Bc.Šárkou Severovou.

Nahlédnutí do spisu
Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 24.5. 2021 v době od 13:00- 16:00 hodin.

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 164,§165 a § 183 zákona č.561/2004 ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.( správní řád) v platném znění.

Bc. Šárka Severová
ředitelka Mateřské školy Brandýs n.L. – Stará Boleslav,Chobotská 1757

Vydáno dne 11.2.2021

 

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2021/2022

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění / Školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Brandýs nad Labem- Stará Boleslav a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. / Správní řád/.

K zápisu na školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

 1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav podle § 34a odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění
 2. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav narozené nejpozději 31.8.2018 k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším).
 3. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším .

Při rozhodování o přijetí v bodech 2. a 3. bude postupováno pouze podle data narození dětí, tj. od nejstarších k nejmladším. Mateřská škola naplňuje do kapacity 96 dětí, tj. 24 dětí na třídu.

V Brandýse n. L. dne 11.2.2021

Bc. Šárka Severová
ředitelka mateřské školy