Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat 25.8.2022. Víc informací k této schůzce najdete ZDE


Oznámení rozhodnutí

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 31. 05. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy (vchodové dveře do ředitelny). Dále bylo také zveřejněno dne 31. 05. 2022 na webových stránkách školy.

Oznámení rozhodnutí


 

ZÁPIS 2022 - UKRAJINA


Výsledky zápisu Ukrajina :

1 zpětvzetí přihlášky reg. číslo 2250001


 

informace k zápisu pro ukrajinské děti postižené invazí Ruska na Ukrajinu najdete ZDEK zápisu do MŠ v období 3. 5. 2022 a 4. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince-uprchlíky je určen termín zápisu 15. 06. 2022 od 13 hodin do 16 hodin.


Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023


Výdej přihlášek

Přihlášky je možné získat těmito způsoby:

 1. Po vyplnění přihlášek přes aplikaci TWIGSEE si potřebné dokumenty můžete vytisknout (budou Vám zaslány na e-mailovou adresu)
 2. Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na těchto stránkách v sekci "Dokumenty ke stažení - zápis"
 3. Dokumenty jsou k vyzvednutí v mateřské škole od 6. 4. 2022 v době od 8:00 - 15:00

 


Přijímací řízení do:
Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757
se uskuteční:

 1. Osobním podáním (preferovaný způsob podání žádosti) přihlášky v mateřské škole. Řádně a čitelně vyplněné dokumenty donesou zákonní zástupci dítěte do mateřské školy v těchto dnech:

  3. 5. 2022 v době od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  4. 5. 2022 v době od 13:00 - 16:00

 2. Datovou schránkou
 3. E-mailem s elektronický podpisem
 4. Poštou  (je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte)

 

Dokumenty potřebné k prezenčnímu zápisu (ke stažení ZDE)

 1. Vyplněná přihláška
 2. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
 3. Vyplněný a podepsaný formulář seznámení s kritérii přijímacího řízení
 4. Vyplněný a podepsaný formulář preference MŠ
 5. Cizinci: potvrzení o trvalém, nebo přechodném bydlišti dítěte. Cizinci mimo EU doloží kopii dokladu o povolení k trvalému, nebo přechodnému pobytu dítěte s platností nejdéle ode dne zápisu

!!! U zápisu předložte rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte !!!

Registrační číslo - na základě odevzdané přihlášky obdržíte registrační číslo. Pod registračními čísly budou zveřejněny výsledky zápisu na webu mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy.

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Zákonný zástupce dítěte se před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí v budově Mateřské školy Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, dne 17. 5. 2022 v době od 13:00 do 16:00 hod. Je nutné se předem telefonicky domluvit na tel. čísle 774 883 724, nebo 326 902 950

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon), obecně závaznou vyhláškou města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád.

Vydání rozhodnutí:

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2022/2023 budou k dispozici od 31. 5. 2022 od 12:00 po dobu 15 dnů.  Zveřejněny budou na webových stránkách školy a zároveň budou vyvěšeny na vchodu do MŠ.

 

Schůzka s rodiči přijatých dětí: o termínu schůzky Vás budeme informovat na stánkách školy. Předpokládaný termín je druhá polovina června 2022