Oznámení-agenda bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole

Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 případně prostřednictvím emailu poverenec.skola@brandysko.cz

Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá § 29, zákona č. 561/2004 Sb, ŠZ a příloha vyhl. č.64/2005 Sb. ,§6 vyhlášky č. 263/2007Sb., vyhláška MZ č.106/2001 Sb.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
• adresní a identifikační osobní údaje žáka – jméno, příjmení, datum narození
• adresní a identifikační osobní údaje ošetřující osoby – jméno, příjmení
• popisné osobní údaje – popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, datum úrazu, místo úrazu,
• zvláštní kategorie údajů – úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů nebo smrtelný úraz
1. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
• adresní a identifikační osobní údaje žáka – jméno, příjmení, datum narození
• adresní a identifikační osobní údaje ošetřující osoby – jméno, příjmení
• popisné osobní údaje – popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, datum úrazu, místo úrazu,
• zvláštní kategorie údajů – úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů nebo smrtelný úraz

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
2. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole jsou zpracovávány v naší Mateřské škole. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme následujícímu příjemci:
• zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Mohou k nim získat přístup v souladu s právními předpisy v rámci zvláštního šetření orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

3. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
(S=skartace, číselný údaj=počet roků)
• kniha úrazů, S5
• hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly úrazů, smrtelných a s trvalými následky,
S 10
• hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly ostatních úrazů, S10

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď předány do státního archivu nebo nevratně zničeny.
4. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší Mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím
e-mailu : poverenec.skola@brandysko.cz
nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.