Oznámení - dokumentace aktivit

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem dokumentace aktivit – fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích mateřské školy

Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 případně prostřednictvím emailu poverenec.skola@brandysko.cz

1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu Organizace propagovat aktivity naší Organizace. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
- informovat zájemce / rodiče dětí / veřejnost o uskutečněných akcích, jejich zaměření,
vystupujících a účastnících
- propagovat profesi aktivity Organizace, které pro zájemce / děti / veřejnost organizuje
- připomenout účastníkům průběh akcí a atmosféru, která na nich panovala
2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od zákonných zástupců a zaměstnanců potřebujeme následující kategorii osobních údajů:

- fotografický, obrazový a zvukový záznam
3. Jak s údaji pracujeme
Fotografie, obrazové a zvukové záznamy shromažďujeme v přiměřeném rozsahu poté, kdy o tomto budete předem informováni. Poté jsou u nás osobní údaje důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vybrané fotografie v našem oprávněném zájmu zveřejníme veřejnosti následujícím způsobem:
• V Městských listech
• Na webových stránkách Organizace
• V kronice
.
4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem Organizace, poté budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny:
(S=skartace, číselný údaj=počet roků)
• fotografie, obrazové a zvukové záznamy na digitálních úložištích S 5
• zveřejnění na webu S10
• Kronika školy, fotoalba A 10

V případě Vašeho souhlasu si ponecháme Vaše fotografie, obrazové či zvukové záznamy v digitální úschovně Organizace i delší dobu.
5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší Mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím
e-mailu : poverenec.skola@brandysko.cz
nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.