Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy: Stravování v mateřské škole

Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz

1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů shromažďujeme a zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem stravování v mateřské škole, abychom mohli plnit úkoly, které nám ukládají právní předpisy: Zákona č. 561/2004 Sb., a vyhl. č..14/2005 Sb. nebo plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu mateřské školy jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení Organizace.
Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
• vést a zpracovávat data a údaje o stravování dítěte v programu Arcus
• provádět úkony spojené s přihlašováním a odhlašováním stravy
• vybírat úhradu za poskytnutou stravu dítěti
• zajistit nezbytné informace o počtu strávníků pro efektivní a ekonomicky funkční hospodaření při plánování a objednávání surovin a dalšího zboží
• plnit úkoly, které nám stanovují právní předpisy, stanovených orgánů a institucí

2. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

Dítě:
adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, školní rok, třída, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby

Zákonný zástupce:
adresní a identifikační údaje:jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonní číslo a e-mailová adresa na zákonného zástupce

Souhlas: zákonný zástupce – číslo bankovního účtu

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu stravování v mateřské škole , jsou zpracovávány v naší Mateřské škole.
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.
Osobní údaje v rámci zvláštního šetření mohou získávat v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:

• seznam stravovaných osob, skartace po 3 letech
• evidence stravného, platby stravného, skartace po 3letech
• jídelníčky, skartace po 1 roce
• objednávky , skartace po 3 letech
• výdejky potravin, skartace po 5 letech
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.