Oznámení - granty

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem přípravy, realizace a vypořádání udělených grantů

Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 případně prostřednictvím emailu poverenec.skola@brandysko.cz

1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přípravy, realizace a vypořádání udělených grantů. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá čl. 125 odst. 2 písm. d) a e) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131, podle kterého je mimo jiné možné zpracovávat osobní údaje osob podpořených z dotace, které se uchovávají a zaznamenávají v počítačových systémech o každé operaci nezbytné pro realizaci čerpání dotace.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme provést:
- dotační řízení = podaná žádost, kontrola čerpání, ukončení projektu,
- monitoring projektů = čerpání finančních prostředků,
- pro zpracování žádosti o dotaci,
- pro účely žádání o dotaci, případně pro účely spojené s čerpáním prostředků z dotace musí být zajištěn, a to po celou dobu zpracovávání osobních údajů (včetně archivace vyžadované unijními předpisy).

2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od zaměstnanců potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
- adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, datum narození,
místo trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mailová adresa,
¬ - popisné: postavení na trhu práce, stupně dosaženého vzdělání, obor vzdělání,
forma a délka vzdělání, pracovní působení
- citlivé: sebereflexe, osobní autoevaluace

3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Ochranu osobních údajů dotčených osob je pak třeba mít na paměti i při práci v informačních (tzv. monitorovacích) systémech, které jsou při čerpání dotací hojně používány, a rovněž je třeba na ni dbát od počátku zpracování, tzn. typicky již ve fázi před podáním žádosti o poskytnutí dotace.
.
4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem Organizace, poté budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny:
(S=skartace, číselný údaj=počet roků)
• Granty, grantová řízení S10
• Veškerá dokumentace k šablonám S15

5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší Mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím
e-mailu : poverenec.skola@brandysko.cz
nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.