Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy: Umístění dětí do jiného zařízení MŠ v období hlavních prázdnin

Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz

1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů shromažďujeme a zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem umístění dětí do jiného zařízení MŠ v období prázdnin, abychom mohli plnit úkoly, které nám ukládají právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb, vyhláš.14/ 2005 Sb., vyhl. 107/2005 Sb. , rozhodnutí zřizovatele o pověření k vykonávání nebo plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu mateřské školy jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení Organizace.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:

• provádět úkony spojené s umístěním dětí na dobu určitou do jiné mateřské školy v době hlavních prázdnin
• zajistit nezbytné úkony pro průběh předškolního vzdělávání – docházky v době hlavních prázdnin ve spádové oblasti Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
• plnit úkoly, které nám stanovují právní předpisy, stanovených orgánů a institucí

2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

Dítě: adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, sdělení o očkování dle zákona a případné alergii.
Zákonný zástupce: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefon. Identifikace osob, které budou dítě vyzvedávat
Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu umístění dětí do jiného zařízení MŠ v období prázdnin jsou zpracovávány v naší Mateřské škole.
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.
Kromě uvedeného příjemce mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

4. Jak dlouho údaje držíme

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:

• žádost o přijetí k prázdninovému provozu – skartace po 5 letech
• docházkové archy – skartace po 10 letech

5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.