Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy: Vedení elektronického předzápisu
Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz
1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů shromažďujeme a zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem vedení elektronického předzápisu, abychom mohli plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu mateřské školy jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení Organizace

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
Zajistit urychlení a kvalitnější průběh samotného přijímací řízení, řádného zápisu do mateřské školy, spojené s problematikou jednoho správního obvodu pro pět mateřských škol ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

2. Jaké údaje potřebujeme

¬dítě: adresní a identifikační údaje: Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, údaje o očkování

zákonný zástupce nebo jiná osoba než zákonný zástupce: adresní a identifikační údaje: Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu
adresa pro doručování
3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření. Na základě smlouvy o užívání aplikace Naše MŠ – funkce elektronický předzápis (č. EP 1570) a smlouvy o zajištění a provozu programu Správa MŠ – s firmou Správa MŠ software, s.r.o. (č. 1570),využíváme program Správa škol a tuto aplikaci k urychlení řádného přijímacího řízení a efektivnějšímu průběhu přijímacího řízení vzhledem k jednomu správnímu obvodu pro pět mateřských škol ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení elektronického předzápisu jsou zpracovávány v aplikace Naše MŠ – funkce elektronický předzápis.
Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, ochrana dat a osobních údajů je rovněž předmětem smlouvy č. EP 1570.
Kromě uvedeného příjemce mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci.

4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů: údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro průběh řádného přijímacího řízení. Po ukončení přijímacího řízení budou všechna data v aplikaci elektronického zápisu nenávratně zlikvidována.

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů