Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy: PODÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ PODNĚTŮ, STÍŽNOSTÍ, PETIC v mateřské škole
Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz
1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů shromažďujeme a zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem podávání a řešení podnětů, stížností, petic v mateřské škole, abychom mohli plnit úkoly, které nám ukládají právní předpisy – zákon č. 500/2004 Sb. (§.175, správní řád), zákon č. 85/ 1990 Sb.(o právu petičním), čl. 18 – Listina základních práv a svobod, ŠZ č. 561/2004 Sb., §14 ZP nebo plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu mateřské školy jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení Organizace. Podněty, stížnosti či petice spadají do působnosti ČŠI.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
Prošetřit a vyřídit stížnosti a podněty podané mateřské škole
Poskytovat zákonným zástupcům a dalším dotčeným osobám informace o průběhu řešení stížností, podnětů a petic
Poskytovat informace o výsledcích šetření
Vyhotovit zápis o stížnosti a jejím vyřešení

2. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje dítěte, zaměstnance, třetí osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště
Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo pokud je to v zájmu správného vyřízení stížnosti či podnětu, postoupí se k prošetření pouze opis stížnosti bez uvedení jména a příjmení stěžovatele.

3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu podávání a řešení podnětů, stížností, petic v mateřské škole jsou zpracovávány v naší mateřské škole.
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.
Osobní údaje mohou získávat v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.
4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
Stížnosti, podněty - skartace po pěti letech
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích buď předány do státního archivu, nebo nevratně zničeny.
5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž možnost práva na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů