Oznámení-vedení školní matriky a evidenčních listů dítěte

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení školní matriky, evidenčních listů dítěte

Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 případně prostřednictvím emailu poverenec.skola@brandysko.cz

Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vedení školní matriky, evidenčních listů dítěte. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá § 164, zákona č. 561/2004 Sb, ŠZ , vyhláška č. 14/2004 Sb.
Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
- zařadit dítě do správného ročníku,
- mít údaje o zdravotní způsobilosti,
- znát údaje, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte,
- provádět diagnostická šetření,
- vytvořit případně podpůrná opatření.,
- informovat zákonné zástupce o momentálním zdravotním stavu dítěte,
- informovat zákonné zástupce o provozu MŠ.
1. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
- adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo / datum narození, státní
občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR u cizinců, místo pobytu v
zahraničí, u EL telefonní spojení
¬ - adresní a identifikační zákonného zástupce: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu,
místo pobytu pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresa
pro doručování písemností, telefonické spojení, u EL jak pro otce, tak matku: jméno,
příjmení, bydliště (není-li bydlištěm dítěte) doručovací adresu, telefonické spojení,
telefon domů, telefon do zaměstnání, mobil, email, datová schránka
¬ - popisné: datum zahájení vzdělání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělání ve
škole, datum ukončení vzdělávání ve škole, třída.
- citlivé: údaje o zdravotní způsobilosti, údaje o zdravotních obtížích, údaje o
znevýhodnění, údaje o mimořádném nadání, údaje o poskytovaných podpůrných
opatřeních, údaje o závěrech vyšetření poradenského zařízení

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
2. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení školní matriky a evidenčních listů dítěte jsou zpracovávány v naší Mateřské škole. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme následujícímu příjemci:
• zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
• Státním kontrolním orgánům
Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.
3. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
(S=skartace, číselný údaj=počet roků)
• Žádost o přijetí S 10
• Rozhodnutí o přijetí S 10
• Rozhodnutí o osvobození od úplaty S 10
• Rozhodnutí o odkladu školní docházky S 3
• Evidenční list dítěte S 10
• Diagnostický záznam o vývoji dítěte S 10
• Dokumentace k integraci S 10
• Docházka dětí S 3
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď předány do státního archivu nebo nevratně zničeny.
4. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší Mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím
e-mailu : poverenec.skola@brandysko.cz
nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.