Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy: Průběh předškolního vzdělávání
Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz
1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem agendy Průběh předškolního vzdělávání. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá Zákon č. 561/2004 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 558/2000 Sb., vyhláška č. 364/2005 Sb. a vyhl. č. 107/2005 Sb.nebo plnit úkoly v oprávněném zájmu mateřské školy jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení Organizace.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
- zajišťovat předškolní vzdělávání a s ním přímo související činnosti: vedení docházky a evidenčních listů, vedení zápisů v třídních knihách
- poskytovat zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění předškolního vzdělávání, oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání
- vést evidenci dětí, režim vzdělávání v MŠ
- poskytovat péči dětem vyžadující zvýšenou péči a dětem nadaným, záznam pedagogické diagnostiky dítěte, pedagogicko-psychologická vyšetření, individuální plány
- seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem
 poskytovat různé formy vzdělávání a poradenské služby
 zajišťovat stravování
 presentovat školu, zachycení historie, akce školy
 zajišťovat ochranu zdraví a bezpečí dětí
 vést evidenci dalších osob k vyzvedávání dětí
 zpracovávat údaje z OSPOD, SPC,...

Bez osobních údajů poskytnutých nemůžeme za účelem Průběhu předškolního vzdělávání:
 Zajistit průběh a dokumentování předškolního vzdělávání ve všech dotčených oblastech, uvedených v tomto oznámení
 Individualizovat vzdělávání dítěte dle jeho potřeb a možností ! A nastavit adekvátní vzdělávací podmínky dle spolupráce s příslušnými odborníky – z SPC, PPP aj.
 Plnit úkoly, které nám stanovují právní předpisy, stanovených orgánů a institucí

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

 adresní a identifikační osobní údaje dítěte: jméno, příjmení, rodné číslo / datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR u cizinců, místo pobytu v zahraničí, u EL telefonní spojení
 adresní a identifikační osobní údaje zákonných zástupců: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, místo pobytu pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení, u EL jak pro otce, tak matku: jméno, příjmení, bydliště (není-li bydlištěm dítěte) doručovací adresu, telefonické spojení, telefon domů, telefon do zaměstnání, mobil, email, datová schránka, č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, úprava styku R-D
 identifikační údaje zaměstnanců
 adresní a identifikační údaje osob pro informování, sourozenec: jméno a příjmení, datum narození, pověřená osoba k vyzvedávání: jméno a příjmení
 zvláštní kategorie údajů – zdravotní způsobilost, o znevýhodnění, o nadání,o poskytovaných opatřeních údaje o poskytovaných podpůrných patřeních, údaje o závěrech vyšetření poradenského zařízení

• souhlas:
• dítě: pojišťovna dítěte, jméno a příjmení, třída, místo trvalého pobytu (u cizince místo pobytu), rodné číslo, časový údaj o docházce dítěte do MŠ, datum zahájení vzdělávání, datum ukončení vzdělávání, údaj o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
údaj o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání
časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno + důvody
• zákonný zástupce:jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování
telefonické spojení, email, podpis, číslo bankovního účtu

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Osobní údaje poskytnuté k účelu agendy průběh předškolního vzdělávání ve škole jsou zpracovávány v naší mateřské škole. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme následujícímu příjemci:
• neposkytujeme
Mohou k nim získat přístup v souladu s právními předpisy v rámci zvláštního šetření orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.
4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
• po skončení předškolní docházky
• přehledy výchovné práce, docházky, evidenční listy,... skartace po 10 letech
• zprávy o integraci, průběh vzdělávání,... skartace po 5 letech
• pomocná evidence, odklady školní docházky,...skartace po 3 letech
• školní vzdělávací program – skartace po 10 letech

• záznam stravovaných osob a poplatků – skartace po 3 letech

• jídelníčky – skartace po 1 roce
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď předány do státního archivu nebo nevratně zničeny.
5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů