Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy: Bezpečnosti a ochrany zdraví v mateřské škole
Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz
1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že z uvedených důvodů shromažďujeme a zpracováváme i Vaše osobní údaje za účelem vedení agendy BOZP v mateřské škole, abychom mohli plnit úkoly, které nám ukládají právní předpisy - §29 odst. 2 a 3 ŠZ č. 561/2004 Sb., Příloha vyhl. č.64/2005 Sb. nebo plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu mateřské školy jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení Organizace.

Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí přijatých a docházejících do mateřské školy
Poskytovat dětem i zákonným zástupcům informace k zajištění BOZP
Vést evidenci úrazů dětí, zaměstnanců a třetích osob, k nimž došlo při předškolním vzdělávání, při pobytu a pohybu v objektu mateřské školy a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování služeb v mateřské škole
Vyhotovit záznam o úrazu a zaslat ho stanoveným orgánům a institucím

2.Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje dítěte, zaměstnance, třetí osoby: jméno, příjmení, datum narození
popisné osobní údaje - popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, datum úrazu, místo úrazu
zvláštní kategorie údajů - úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů nebo smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu
adresní a identifikační údaje ošetřující osoby: jméno a příjmení; další relevantní údaje
Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

1. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole jsou zpracovávány v naší Mateřské škole.
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.
Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme tomuto příjemci:
Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Kromě uvedeného příjemce mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.
2. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:

• kniha úrazů, skartace po 5 letech
• hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly úrazů, smrtelných a s trvalými následky, skartace po 10 letech
• hlášení úrazů, posudky, lékařské protokoly ostatních úrazů, skartace po 10 letech
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích buď předány do státního archivu nebo nevratně zničeny.
3. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž možnost práva na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotska 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů