Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem: vedení personální, mzdové agendy a kompletní vedení účetnictví ve škole

Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, IČ 43754104, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Mateřské školy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Chobotská 1757, umístěném na webových stránkách Organizace www.materskaskolaumedvidka.com. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz

1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vedení Personální, mzdové agendy a kompletní vedení účetnictví ve škole. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit právní povinnost, kterou nám ukládá Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., č.582/1991 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 187/2006 Sb., č. 155/1995 Sb., č. 589/1992 Sb., č. 280/2009 Sb.,č. 377/2011 Sb., č.563/1991 Sb., č. 250/2000 Sb., č.262/2006 Sb., č. 561/2004 Sb., č. 373/2011 Sb., nařízení vlády č. 341/2017 Sb.. ,vyhláška č. 114/2002 Sb.
Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
- vést osobní spisy zaměstnanců, stanovovat pracovní náplń, pracovní dobu
- přijímat zaměstnance, uzavírat pracovní smlouvy a dohody
- vést kompletní účetnictví
- zpracovávat platy zaměstnanců, zadávat údaje do mzdového a docházkového systému
- zajišťovat vstupní a preventivní prohlídky
- zajišťovat školení zaměstnanců, vzdělávání v BOZP a PO
- umožnit čerpání fondu FKSP,poskytovat benefity
2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

• adresní a identifikační osobní údaje zaměstnanců – jméno, příjmení/rodné,../, datum narození,rodné číslo,titul, státní příslušnost, bydliště, obec narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání
• kontaktní údaje - telefon,....
• popisné osobní údaje – obor dosaženého vzdělání; nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání; rok dosažení nejvyššího stupně vzdělání; doklad o dosaženém vzdělání; potvrzení o studiu; údaje o dosažené praxi; zdravotní pojišťovna;zápočtový list z minulého zaměstnání;doklad o zdanitelných příjmech z minulého zaměstnání; docházka, čerpání dovolené
• zvláštní kategorie údajů – zdravotní způsobilost, zdravotní průkaz, starobní důchod, výpis: tresty, exekuce, insolvence

V případě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat rovněž:

• číslo Vašeho bankovního účtu

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.
Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení Personální, mzdové agendy a kompletní vedení účetnictví ve škole jsou zpracovávány v naší mateřské škole. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Vámi poskytnuté osobní údaje předáváme následujícímu příjemci:
• příslušné státní orgány/pojišťovny, FÚ, OSSZ, KÚ Střed.kraje,../
• partner sjednávající pojistnou smlouvu – Kooperativa – zákonné pojištění odpovědnosti

Ke zpracovávaným osobním údajům mohou získat přístup v souladu s právními předpisy zřizovatel - Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, případně v rámci zvláštního šetření orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.
4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
• osobní spisy - skartace po 5,10, 45 letech ( podle povahy dokumentu)
• EL,platby soc. a zdrav..pojištění, hlavní účet. knihy - skartace po 10 letech
• rozpočty, hlášení, výkazy - A10 /předání do archivu/
• školení, čerpání fondu , ostatní mzdové písemnosti (doklady o odměnách, aj.). skartace po 5 letech
• statistika mezd a platů, skartace po 5 letech

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích buď předány do státního archivu nebo nevratně zničeny.
5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů v naší mateřské škole. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel.: +420 326 653 803 nebo e-mailu: poverenec.skola@brandysko.cz nebo písemně na adresu Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757, 25001. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.