OPATŘENÍ - KORONAVIR

Aktualizace 9.9.2020 

Od 10.9.2020  je nošení roušek v budově MŠ povinné- děti do tříd bez roušek

 

Aktualizace 31.8.2020
Dodatek ke směrnicím Mateřské školy Brandýs n/L.-Stará Boleslav, Chobotská 1757
pro školní rok 2020-2021 a ŠŘ v těchto bodech:
1) Při zahájení školního roku budou kontrolovány a doplněny kontakty na zákonné zástupce dětí včetně e-mailových adres pro případ distančního vzdělávání ( připravovaná novela ŠZ).
2) Informace důležité pro provoz MŠ budou zveřejňována na odkazu: OPATŘENÍ-KORONAVIR.
3) Doporučení MŠMT omezit pobyt zákonných zástupců uvnitř budovy školy. Tím škola do odvolání ruší schůzky rodičů, adaptace dětí s účastí zákonného zástupce ve třídě. Škola zváží organizování v průběhu roku těchto školních akcí: Adventní koncert dětí pro rodiče a veřejnost, Vernisáž k výstavě výtvarných prací dětí v Oblastním muzeu. Akce v přírodě jsou povoleny: výlety, procházky do přírody, pobyty na horách (zde bude postupováno v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd. a rovněž podle počtu přihlášených dětí. V případě malého počtu přihlášených, bude akce zrušena.), lekce plavání – stejný postup. Saunování v MŠ bude organizováno podle aktuální situace, skupiny budou tvořeny dětmi z jedné třídy, popřípadě jednoho pavilonu.
4) V případě mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná opatření.
5) Protiepidemická pravidla:
- Nevstupovat s příznaky infekčního onemocnění do budovy MŠ.
- Zákonný zástupce a dítě budou vstupovat do budovy MŠ bez omezení počtu osob ( na zvážení zda v rouškách – malé prostory v šatnách dětí), použijí dezinfekční prostředek, zákonný zástupce zůstane v prostorách školy jen po nezbytnou dobu, před předáním dítěte učitelce, odebere dítěti roušku a uloží ji v sáčku na horní poličku označenou značkou dítěte v šatně , kde bude oblečení dítěte na pobyt venku. V případě, že dítě roušku nepoužije, zůstává rouška na horní poličce pro případné nutné použití. Dítě se slovně přivítá s učitelkou a hned si půjde umýt ruce mýdlem. V prostorách školy nebude dítě používat roušku.
- Stravování v MŠ odpovídá hygienickým požadavkům. V rámci těchto opatření si nebudou děti sami prostírat, mazat pečivo máslem či pomazánkou, brát si samostatně zeleninu nebo ovoce, apod. jiné samoobslužné činnosti spojené se stavováním budou zrušeny. Dětem se bude strava podávat již naservírovaná.
- Organizace dalších aktivit školy bude probíhat takto: při účasti na divadelním představení v budově MŠ budou děti v počtu nad stanovený aktuální limit používat roušky. Při účasti v zájmových kroužcích budou děti rozděleny podle pavilonů.
- Pokud bude dítě jevit příznaky onemocnění při příchodu do třídy a bude přítomen zákonný zástupce, bude dítě zákonnému zástupci vráceno. V případě, že nebude přítomen, škola bude zákonného zástupce informovat o bezodkladném vyzvednutí dítěte. Pokud se příznaky u dítěte projeví během pobytu ve škole, bude dítě umístěno do izolace a zákonný zástupce vyzván k vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce bude ihned informovat telefonicky lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě chronického onemocnění dítěte, přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že nejde o infekční nemoc.
- Distanční vzdělávání – pokud dojde k mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd. nebo z důvodu nařízení karantény a tím bude znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí posledního ročníku MŠ, budou se děti dále vzdělávat distančním způsobem (OPATŘENÍ-KORONAVIR : Než se sejdeme ).
- Úplata- pro školní rok 2020-2021 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání částkou 560,-Kč. Pokud je dítěti nařízena karanténa a v té době škola není uzavřena, úplata se hradí. Pokud bude škola uzavřena déle než 5 dní, bude úplata ponížena podle délky přerušení nebo omezení provozu školy.

zveřejněno: 31.8.2020

Bc. Dagmar Křesťanová

 

Informace ke zahájení školního roku 2020-2021

Dva pavilony dětí jsou označeny jmény tříd a pro děti i obrázky. Na dveřích naleznete seznamy nových dětí – podle GDPR- křestní jméno a počáteční hláska příjmení. Celkový seznam na dveřích do ředitelny.
Příchod do MŠ od 6:30 do 8:00 hod., odchod od 14:45 do 16:30 hod. Možnost změny (návštěva lékaře apod.) zapíšete do sešitu umístěného v šatnách dětí, nebo se můžete domluvit s učitelkou ve třídě. Adaptace nových dětí 2 hodiny, další dny po domluvě dobu prodloužíte.
Malé děti dostanou malého plyšáka na spaní v MŠ, nebo si přinesou svého, který bude zůstávat v MŠ a budete si ho brát 1x týdně domů vyprat s pyžamem.
Čištění zubů v MŠ je až do odvolání ukončeno.
Pokud dítě onemocní, nebo nepřijde z jiného důvodu do 8:00 hod., stravné se nezapočítává. Omluvy dětí a dotazy budete tento školní rok posílat pouze e-mailem ms.chobotska@seznam.cz.
Pokud se zpozdíte při příchodu, volejte na 326 902 950.
Pro případ, že víte, že se zpozdíte s vyzvednutím dítěte, je lépe určit v evidenčním listu dítěte osobu, která bude dítě v takové situaci vyzvedávat. Evidenční listy budou noví zákonní zástupci dostávat první den nástupu dítěte. Přihlášku na stravování pro školní rok 2020-2021 bude předána zákonným zástupcům rovněž při příchodu dítěte do MŠ.
Informace celoškolní a o stravování jsou na hlavních nástěnkách u vchodu do pavilonu dětí. Zde jsou umístěny závěsné přihrádky na dokumenty školy ke zveřejnění – nejdůležitější dokument je Řád školy, jeho porušení je považováno za porušení zákona. Informace týkající se třídy jsou v šatnách dětí.
• Školní plán je rozpracován na třídní plány. Činnosti a znalosti, které děti v rámci tohoto vzdělávání plní, jsou sdělovány na nástěnkách v šatnách dětí. Rodiče tak mají přehled o životě svého dítěte v rámci třídy.
• Možnost připomínkovat Školní řád i školní plán během měsíce září. Připomínky, nové náměty můžete předávat učitelkám na třídách.
• Kromě standardní výchovně vzdělávací činnosti nabízí škola pro doplnění :
Plavání – 1. lekce 24.11.2020- vždy v úterý ( 9 lekcí),do 22.12. – včetně, po vánočních prázdninách se začíná 5.1.,poslední lekce je 26.1.2021, cena za lekci 50,-Kč+ autobus
Saunování- v období po plavání nebo při výrazném dlouhodobém zhoršení počasí, do prvních jarních dní.
Ostatní mimoškolní aktivity v rozmezí od 16:00 hod. do 16:30 hod. jsou rovněž plně hrazeny rodiči. Seznam aktivit vám bude nabídnut učitelkami ve třídě, kde si dítě na vámi zvolenou aktivitu přihlásíte. Nejstarší děti ( 3.ročník) mají povinné vzdělávání – minimálně 4 hodiny denně. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, včas se spojte s lékařem a nechte dítě vyšetřit (listopad), pedagogicko-psychologická poradna Hloubětín, kontakt: www.pppstredoceska.cz tel.: 281 867 331, 603 267 746
Do MŠ bude dítě potřebovat podepsané náhradní spodní prádlo a oblečení, pláštěnku ( do kapsáře), hrací oblečení ( do spodní přihrádky), oblečení na zahradu- starší( na horní poličku-pro dítě je hra prací a netrestáme je za to, že se umaže), pevné boty do písku a na prolézačky /z bezpečnostních důvodů/, bačkory, ne pantofle /rovněž z bezpečnostních důvodů/, oblečení na spaní, kartáček a zubní pastu, kelímek z umělé hmoty (předáte učitelce), další věci po dohodě s učitelkami na třídách formou daru škole: toaletní papír, mýdlo, papírové kapesníky, ubrousky, papírové utěrky
Učte děti kašlat a smrkat do papírového kapesníku a hned kapesník vyhodit do odpadkového koše, jít si umýt ruce mýdlem. Kontrolujte své děti, že si pečlivě namydlí ruce. Dávejte dětem jednoduché oblečení, bez složitých zapínání a zapínání na zádech.
• Stravování ,platby rodičů / nejen pro nové rodiče/
V září proběhne platba zálohy , v říjnu se od říjnové zálohy odečítají dny, kdy dítě bylo v září nepřítomno v MŠ. Každé dítě bude mít přidělen VS. První platba se uskuteční v polovině září. Informace k platbám rovněž INFORMACE( horní lišta) , Stravné-platba. Zde naleznete informace o částkách podle věku a další užitečné informace.
Zahajovací schůzka nebude probíhat. Své dotazy posílejte e-mailem. ms.chobotska@seznam.cz.

zveřejněno: 31.8.2020

Bc. Dagmar Křesťanová